Jobber fram en bedre bane i Gudbrandsdalen

Nå har ballastrenseverket startet opp med rensing av ballasten på Dovrebanen i Gudbrandsdalen. Strekningen Hundorp – Fron, som fikk store skader under flommen i 2013, er først ut. Resultatet blir en vesentlig bedre og mer robust bane.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Ballastrenseverket i arbeid på Hundorp.  Foto: Daniel Hatcher Nå har ballastrenseverket startet opp med rensing av ballasten på Dovrebanen i Gudbrandsdalen. Strekningen Hundorp – Fron, som fikk store skader under flommen i 2013, er først ut. Resultatet blir en vesentlig bedre og mer robust bane.

Midt i juni gikk startskuddet for oppstarten av kjøring med ballastrenseverket på Dovrebanen i Gudbrandsdalen. Ballastrenseverket er et omfattende sett av store maskiner som graver seg fram på strekningen og skifter ut sporets ballastbukk. –Denne jobben er vi veldige fornøyde med å komme i gang med nå, sier banesjef Ivar Lauritzen. I storflommen forsommeren 2013 fikk store deler av Dovrebanen i Gudbrandsdalen omfattende skader. Flomvannet vasket ut sporets overbygning og tilførte store mengder med slam og finstoffer. Derfor starter vi ballastrensingen på en av de skadde strekningene fra Hundorp til Fron. I løpet av sommeren skal renseverket fra Baneservice kjøres på strekningene Hundorp – Fron, Kvam - Sjoa og på Vinstra stasjon på Dovrebanen.

Store forberedelser
Før ballastrenseverket kan kjøres på en strekning må det utføres store forberedende arbeider. Dette er en mer omfattende jobb enn selve gjennomføringen av ballastrensingen. De forberedende arbeidene går ofte over flere år og omfatter en fullstendig oppgradering av banens dreneringssystemer. Alle grøfter blir rensket opp, og stikkrenner under sporet blir de fleste steder erstattet av nye renner med større dimensjoner. Alle kabler langs sporet blir samlet og lagt inn i nybygde kabelkanaler og de fleste kablene blir også skiftet ut med nye. Den forberedende ballastrensingen gir i seg selv et mye bedre og mer stabilt spor fordi man får drenert vekk vannet. Når så selve renseverket har kjørt på strekningen blir sporet i vesentlig bedre stand til å tåle ytre påkjenninger som stor nedbør eller sterk varme. I tillegg blir sporet mer komfortabelt å kjøre på, det krever mindre vedlikehold og det gir også mindre slitasje på togmateriellet.
Ballastrenseverket har et "gravekjede" som graver ut all pukk og finstoffer ned mot 40 cm under sporet. Foto: Daniel Hatcher
Renseverket
Gjennom årene blir pukken etter hvert knust av togtrafikken og sammen med annen forurensing som f.eks løv, blir ballasten bestående av for mye finstoffer. I Gudbrandsdalen har det på flere strekninger også kommet mye finstoffer inn i pukken som følge av flomvann. Dette gjør sporet ustabilt og utsatt for feil. Renseverket graver ut massene under sporet ned til 30-40 centimeters dybde. Alle finstoffer og utslitt pukk sorteres vekk og erstattes av ny pukk. Ballastrenseverket ledsages av en rekke maskiner, blant annet lokomotiv og pukkvogner som frakter vekk de massene som graves ut under sporet, pakkmaskin, ballastplog, sporstabilisator og et eget pukktog som tilfører ny pukk. Til slutt kommer en revisjonsvogn som justerer kontaktledningen riktig i forhold til det nyrensede sporet. Sporet blir dermed mer komfortabelt å kjøre på, det får færre feil og det blir enklere å vedlikeholde.
Slik så sporet ut like ved Kvitfjell etter flommen i juni 2013 (over). På bildet under ser vi samme sted i juni 2015. Ballasten er byttet, kabelkanal med nye kabler er lagt, sideterrenget er drenert, det er bygget ny kulvert under sporet og kontaktledningsmastene er byttet. Foto: Njål Svingheim

Mange tiltak
For uten kjøring av ballastrenseverk er det også en lang liste med andre vedlikeholds- og fornyelsesarbeider på Dovrebanen gjennom Gudbrandsdalen i år. Her er noen av tiltakene:

  • Nye føringsveier og bytte av signalkabler Fåvang – Kvam
  • Vedlikehold og oppgradering av drensanlegg Fåberg – Dovre
  • Flomsikring av elver og bekkeløp
  • Skinnebytte Brennhaug – Dovre
  • Tiltak mot solslyng
  • Fjellsikring
  • Innkopling av nye kontaktledningsmaster stedvis mellom Ringebu og Dovre
  • Vegetasjonsrydding og rydding av ettervekst

-Vi har de siste par årene fått gjort mye bra, men det er ingen grunn til å lene seg tilbake, sier banesjef Lauritzen. Vi må fortsette arbeidet, ikke minst har vi et sideterreng langs banen som er veldig uforutsigbart. Derfor har vi et tett samarbeid med kommuner, fylkesmann, Statens vegvesen og NVE. Vi må holde oversikt også langt utenfor det som er jernbanens eget område. Vi har de siste åra sett at vannet tar nye veier enn før og det er fortsatt en krevende jobb å få oversikt og kontroll på disse tingene.
Ny og større stikkrenne med overløp. Slike er det lagt inn mange av gjennom Gudbrandsdalen og flere skal det bli. Foto: Njål Svingheim

Alle tiltakene for en mer robust Dovrebanen gir også bedre komfort og mindre slitasje på togmateriellet. Foto: Njål Svingheim