Det første store vedlikeholdsåret

I 2015 kan Jernbaneverket for første gang begynne å ta inn på det store etterslepet i vedlikeholdet av jernbanenettet. Det er en stor jobb med en lang rekke tiltak som nå er påbegynt.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Ballastfordeling og sporstabilisering etter kjøring av renseverket på Østfoldbanen.  <strong> Foto: Njål Svingheim (alle) </strong> 
Vedlikeholdsetterslepet i jernbanenettet er anslått til å være på drøye 17 milliarder kroner. 2015 er første året da Jernbaneverket har fått et vedlikeholdsbudsjett som gjør det mulig å begynne å ta inn på dette etterslepet som har bygd seg opp gjennom flere tiår. Årets budsjett til drift og vedlikehold er på 6,85 milliarder kroner. Det inkluderer Gardermobanen og er en økning på vel 15% fra 2014.

-Det er klart at det er mye mer inspirerende å legge planer når budsjettene er slik at vi kan begynne å ta inn på det mye omtalte vedlikeholdsettersetterslepet, sier Jernbaneverkets vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg. Fra et fornyelsesbudsjett på 800 millioner for et par år siden skal det i år fornyes for 2263,6 millioner kroner.
Her er en samlet oversikt over investerings-, vedlikeholds,- og fornyelsestiltak fordelt på de ulike banestrekningene i år. Arbeidet er alt i full gang.
Ønsker du i stedet en punktvis liste per bane, klikk her.

Intercityområdet
Dette området omfatter strekningene mellom Oslo og Lillehammer, Halden og Skien. Det er selvsagt nyanleggene som er de største tiltakene i intercityområdet. På Dovrebanen skal 17 kilometer nytt dobbeltspor langs Mjøsa fra Langset til Kleverud åpnes i oktober. På Østfoldbanen er byggingen av Follobanen (Oslo – Ski) i full gang. På Vestfoldbanen bygges 14 km dobbeltspor Holm – Nykirke som skal stå ferdig høsten 2016 og 22 km dobbeltspor fra Farriseidet til Porsgrunn som skal stå ferdig sommeren 2018.

Selv om det er full fart i planleggingen av mer dobbeltspor på disse banene er det ennå mange år til alt er ferdig. Derfor må det fortsatt både planlegges og gjennomføres fornyelser på de eldre enkeltsporene. På Dovrebanen sør Hamar - Lillehammer skal det i 2015 jobbes videre med å gjøre strekningen mer robust. Fra Rudshøgda til Brøttum skal strekningen bli ferdigstilt for ballastrensing og fra Brøttum til Lillehammer blir det oppstart av forberedelsene. Dette skal sørge for at banens dreneringsanlegg er i orden, at det bygges nye føringsveier for kabler (kabelkanaler) og at alle kabler skiftes ut og legges i føringsveiene. Arbeidet går ut på å bedre dreneringen langs banen og i sideterrenget, skifte sviller og mindre bruer samt å forberede for ballastrens.  I samarbeid med Lillehammer kommune skal det utføres et større sikringsarbeid der elva Årretta føres under jernbanen. Her har det vært store utfordringer ved flom og det må gjennomføres tiltak for å sikre jernbanen og terrenget ved elva bedre. Det er også flere partier der det skal gjennomføres rassikring i skjæringer og tunneler. Videre skal det legges inn nye skinner på flere delstrekninger fra Ottestad i sør til Lillehammer.
Ballastrenseverket i arbeid.

Østfoldbanen skal det kjøres ballastrenseverk på strekningen Sarpsborg – Berg som er en videreføring av et flerårig prosjekt for fornyelse av sporet helt fra Moss til Kornsjø. På strekningen Berg – Kornsjø skal det utføres forberedende ballastrens. Det omfatter dreneringstiltak, rensk av stikkrenner og grøfter samt å samle alle kabler langs banen i nye kabelkanaler. Dette er arbeider som er nødvendige for å kunne kjøre ballastrenseverk og som i seg selv gir et bedre og mer stabilt spor. På Østfoldbanen Østre linje er det innføringen av det nye felles europeiske signalsystemet ERTMS som er største tiltak i år. Dette skjer i august og hele banen Ski – Sarpsborg blir da landets første strekning med dette systemet. I tillegg skal det  gjennomføres en del tiltak på bruer og utskifting av dårlige kontaktledningsmaster på Østre linje.
Vestfoldbanen er det de store nyanleggene som dominerer. I Larvik skal Lågen bru overflatebehandles. Bruas stålkonstruksjon utgjør 5000m2 som skal sandblåses og males. Det skal monteres nye gangbaner med rekkeverk i stål og legges nye kabelkanaler over den. Det blir bare mindre tiltak, som noe svillebytte og utskifting av deler i sporveksler, ut over dette i 2015.
Nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen.
–Endelig ser vi slutten på en lang periode med usikkerhet om når de gamle enkelsporstrekningene ved Holmestrand og ikke minst mellom Larvik og Porsgrunn forsvinner, sier vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg.

Også i år skal det utføres en rekke større vedlikeholds og fornyelsestiltak i Osloområdet. På Gardermobanen  jobbes det med kapasitetsøkende tiltak på Gardermoen stasjon i forbindelse med byggingen av terminal 2 på Oslo lufthavn. Det skal også bygges tak over søndre del av plattform 1, monteres ny belysning, legges nytt dekke og monteres nye monitorer på plattformen. På Hovedbanen skal det foretas totalfornyelse av Brynsbakken, strekningen fra Oslo S til Bryn. Her skal det legges inn to nye betongbruer til erstatning for gamle stålbruer, det skal utføres masseskifte og det skal legges nye sviller og skinner. Budsjett: 100 millioner kroner. De to hovedsporene må derfor stenges for trafikk i fire uker, fra 4/7 til 2/8. Lokaltogene skal bruke godstogsporet mellom Oslo S og Bryn med i justerte rutetider i perioden. På høsten skal det utføres arbeider på godstogsporet og skiftes en bru også der. På Alnabru, landets største godsterminal, skal det også i år gjennomføres arbeider med sporfornyelse og utskifting av slitte sporveksler. Sju sporveksler skal skiftes ut, 14 skal rehabiliteres og 1200 meter spor skal fornyes på terminalen. Lenger nord på Hovedbanen skal det foretas masseutskifting i spor 1 på Frogner, spor 1 på Jessheim og i spor 4 på Eidsvoll, for uten skifte av sporvekselsviller i Lodalen, på Bryn, Lørenskog og Strømmen.
Nye sporveksler på Alnabruterminalen
Drammenbanen skal Skøyen stasjon få skiftet ut ni komplette sporveksler, hvorav  ett sporkryss. I Oslotunnelen og på Skøyen skal videre 13 komplette tungepartier i sporveksler, inkludert nye drivmaskiner, skiftes ut . Sammen med sporvekselvarmeanlegg og signaltekniske arbeider har dette et budsjett på 80 millioner kroner. Det blir et totalbrudd i togtrafikken i 16 dager fra 18/7 til 2/8. Gjennom Oslo, fra Lysaker til Etterstad, skal det i tillegg bygges nytt høyspenningsanlegg for mer kraft til Oslotunnelen, det skal arbeides med signalanlegget på Skøyen for å avgrense konsekvensene ved jordfeil, skiftes signalkabler og foretas ombygging av sporfelter. På Spikkestadbanen skal brua over Skithegga mellom Heggedal og Røyken skiftes ut. Strekningen stenges fra 3/8 til 17/8. Den nye vendestasjonen på Høvik skal åpnes i desember og før det skal også dobbeltsporet mellom Lysaker og Sandvika via Høvik gjenåpnes for trafikk. Strekningen er totalfornyet.
Nytt kontaktledningsanlegg på Jærbanen

Sørlandsbanen
Anlegget av ny kontaktledning over Jæren fra Egersund til Sandnes går videre for fullt. Det nye anlegget får nye master, autotrafosystem og gir en betydelig bedring for togtrafikken på Jæren. Dette storprosjektet får 160 millioner kroner i år og vil nærme seg ferdigstillelse.  Det skal videre utføres skinnebytte på delstrekninger mellom Nordagutu og Nelaug og kantrens på Jærbanen. Det skal utføres sville- og/eller skinnebytte i tunnelene Fedog, Voilås, Sira  og Bakke ved Sira, samt Bjødnetødna i Drangsdalen. Det skal også skiftes skinner ved Orrestad og Sleveland øst for Egersund.  Det skal skiftes skinner på delstrekninger mellom Holtsås og Nordagutu og mellom Drangedal og Neslandsvatn. Den høye stålbrua over Gjerstadelva skal få nye brusviller. Bru over Nessundet ved Oggevatn skal sandblåses og males. Også bruene over Brufossen og over Tovdalselva ved Herefoss skal få nye sviller. På stasjonene Saggrenda, Øysteinstul og Skorstøl skal spor 2 fornyes med nye sviller. Steinberg stasjon skal få overgangsbru og nye plattformer og det skal utføres tiltak på Hokksund stasjon i forbindelse med en prøveordning med togstopp på Steinberg.

Numedalsbanen skal arbeidene med å skifte sviller fullføres opp til Flesberg og Moelven Virke, det vil si strekningen Svene – Flesberg.

Bergensbanen
Det flerårige prosjektet med drenering og vannsikring på Vossebanen videreføres mellom Dale og Arna. Prosjektet går ut på sikre banens sideterreng mot utglidninger og rensk og fornyelse av stikkrenner og grøfter. Det vil også foregå betydelige etterarbeider etter storflommen i oktober 2014 og sikringstiltak i mange tunneler på strekningen. Delstrekninger vil også få fornyelser av kontaktledning og master. På strekningen fra Finse til Myrdal skal det også i år utføres arbeider for bedre is- og vannsikring og det er nødvendig å foreta en del fornyelsesarbeider på snøoverbygg.
Vannsikring og sikring mot utglidning av sideterreng på Vossebanen
På Bergensbanen i Hallingdal skal det utføres nøytralisering av sporet på våren for å forebygge solslyng. Nøytraltemperaturen i skinnegangen skal optimaliseres for bedre å tåle kreftene som oppstår på grunn av store temperatursvingninger på denne strekningen.  Dette gjelder på strekningen Hønefoss – Geilo og på Randsfjordbanen Hokksund – Hønefoss. I Sangelia mellom Ål og Hol skal det pågående rassikringsprosjektet ferdigstilles. Mellom Trolldalen og Flå skal det skiftes vel tre kilometer skinner og legges inn 4000 betongsviller. Mellom Geilo og Ustaoset skal det skiftes ut skinner på en to kilometer lang strekning etter skader påført av et godstog sist vinter. På Bergheim stasjon skal en sporveksel fornyes og på Tyristrand skal en veksel oppgraderes. Ål stasjon skal få nytt togvarmeanlegg i år. På kontaktledningen skal det utføres systematisk bytte av isolatorer for å forebygge feil på strekningene Roa – Hønefoss og Hønefoss – Ål. Det skal også slipes skinner mellom Nesbyen og Gol. Døvikfoss bru og Bjerke bru på Randsfjordbanen skal sandblåses og males. Det skal også utføres en del vedlikeholdstiltak på Randsfjordbanenens nordlige del (Hønefoss – Hen) av hensyn til godstrafikken. I løpet av året skal det også lages en plan for større fornyelser på strekningen Hønefoss – Haugastøl.

Gjøvikbanen
Nord for Jaren skal det kjøres ballastrenseverk. Det skal utføres svillebytte på delstrekninger og det skal utføres dreneringstiltak. Banen skal også få skiftet ut flere av sine korte stålbruer med nye traubruer av betong som gir et bedre spor med enklere vedlikehold. Det arbeides også med planer for å bedre strømforsyningen på banens nordre del, Jaren – Gjøvik. Jernbaneverket Energi utarbeider nå en forenklet hovedplan for dette. Det er i år bevilget 10 millioner kroner til oppstart av arbeidene med bedre strømforsyning til Gjøvikbanen. Et slikt forsterkningstiltak skal kunne gi økt kapasitet for banestrømforsyningen, og skal muliggjøre økt togtrafikk samt at det skal kunne byttes til nytt togmateriell på strekningen senest i løpet av 2017.
Varingskollen holdeplass skal få ny plattform.
Svillebytte på Gjøvikbanen
Kongsvingerbanen
Det skal gjennomføres vedlikehold og fornyelser av spor og sporveksler på Kongsvinger stasjon. Dette omfatter både sville- og skinnebytte samt utskifting av sporveksler. Ved Matrand skal det legges inn en ny betongbru til erstatning for en eldre stålbru. På Åbogen stasjon skal det foretas utskfting av sviller i sporvekslene. Videre skal det foretas flere utskiftinger av sporveksler på strekningen Lillestrøm – Kongsvinger.

Dovrebanen
I tillegg til tiltakene som er nevnt under intercityområdet, det vil si sør for Lillehammer, så skal det gjøres store vedlikeholdstiltak også på resten av Dovrebanen i 2015. Ballastrenseverket skal kjøres på på den 24 kilometer lange strekningen Hundorp - Sjoa der flommen i 2013 førte med seg mye finstoffer som forurenset ballasten. Dette er nødvendig for å sikre et stabilt og godt spor.  Det skal bygges nye føringsveier for kabler (kabelkanaler) stedvis mellom Fåvang og Kvam og foretas utskifting av signalkablene på disse stedene, i alt 20 km. Åtte stikkrenner mellom Tretten og Dovre skal skiftes ut med renner med større dimensjoner. Dreneringsanleggene skal vedlikeholdes og oppgraderes på strekningene Fåberg – Dovre og Drivstua – Berkåk. Flere elver og bekkeløp i Gudbrandsdalen skal flomsikres for å gjøre strekningen mer robust mot ekstremvær, flom og ras. Det skal i alt brukes 126 millioner kroner på slike tiltak i år. Fra Brennhaug til Dovre skal det byttes skinner på åtte kilometer og fra Oppdal til Fagerhaug skal sporet fornyes helt, det betyr utskifting av både sviller og skinner. Det samme gjelder på deler av strekningen Støren – Trondheim. I Soknedalen (Garli – Støren) skal det gjøres rassikringstiltak. På samme måte som på Bergensbanen skal det på våren gjennomføres nøytralisering av sporet, tilføres ekstra ballast og nøyaktig innmåling av sporets beliggenhet som forebyggende tiltak mot solslyng. Ut over alt dette skal det også gjennomføres fjellsikringstiltak, vegetasjonsrydding og svillebytte i på flere stasjoner. På Raumabanen skal det også gjennomføres rassikringstiltak. Der skal det også utføres skogrydding som tiltak for turisttrafikken på banen.
Flomsikringstiltak, større stikkrenne på Dovrebanen
Rørosbanen
Gjennom flere år er det utført større arbeider med utskifting av banens svilledekke. Dette arbeidet videreføres også i år og arbeidene blir utført med sporombyggingstog. Det skal skiftes sviller på tre delstrekninger mellom Atna og Tynset, tiI sammen 29700 betongsviller på 17,8 kilometer spor. 32 stikkrenner skal skiftes ut med renne av større dimensjon, tre stålbruer skal byttes med nye bruer av betong og seks andre bruer skal repareres. I tillegg skal det utføres svillebytte i kryssingsspor og sidesporet til Vestmo tømmerterminal skal utbedres. Mellom Hamar og Elverum skal det foretas skogrydding langs sporet. I Gauldalen skal det foretas rasssikringsarbeider. På Solørbanen skal det utføres mindre arbeider med svillebytte. Vegsikringsanlegget på Arneberg på Solørbanen skal skiftes ut og det samme gjelder ved Storsand nord for Elverum på Rørosbanen. 
Ny betongbru erstatter eldre stålbru på Rørosbanen 
Nordlandsbanen
Det store prosjektet med forsterking av banens mange løsmassefyllinger fortsetter. Dette går ut på å gjøre fyllingene mer stabile ved å legge sprengstein inn som forsterking. Også rensk av grøfter og fornyelse av stikkrenner videreføres i 2015. Mellom Grong og Mosjøen skal to betongbruer rehabiliteres.  Mellom Hell og Værnes skal det bygges ny bru over Stjørdalselva og dobbeltspor. Dette innebærer også en total ombygging av Hell stasjon. Disse arbeidene hadde byggestart i 2014 og skal være fullført i 2017. Det bygges ny holdeplass på Tverlandet mellom Fauske og Bodø som åpnes i august, og Bodø stasjon får nytt anlegg for togvarme. Det planlegges å elektrifisere strekningen Trondheim – Steinkjer og planarbeidet vil pågå gjennom året.
Forsterket fylling sør for Mo i Rana på Nordlandsbanen
Meråkerbanen
Det skal gjennomføres utskifting av skinner på delstrekninger av banen i 2015.

Ofotbanen
Som vanlig skal det gjennomføres omfattende banevedlikehold på den tungt trafikkerte banen i sommersesongen fra juni til september. Tiltakene omfatter skinne- og svillebytte og fornyelser av snøoverbygg. På Rombak stasjon pågår arbeider med å forlenge kryssingssporet og i Narvik skal spor 2 på stasjonen fornyes. Arbeidet med utskifting av alle master på fjernledningen mellom Narvik og Bjørnfjell  starter også for fullt i 2015.
Utskifting av skinner på Ofotbanen   
Øvrige tiltak
I 2015 skal det også utføres en rekke tiltak på Jernbaneverkets bygninger, dette er hus på stasjoner, lokomotivstaller, kontorbygninger og lagre. På stasjonene skal det brukes 65 millioner kroner for å bedre forholdene for togbrukerne. Skogrydding på flere delstrekninger og tiltak for å hemme etterveksten på strekninger som er ryddet for skog inntil sporet skal foregå over mye av jernbanenettet og i tillegg kommer generelt årlig arbeid med kontroller og mindre reparasjoner og vedlikeholdstiltak på alle strekninger