Stor jobbehelg på flere baner

Helga 3-4. mai stenges Hoved- og Dovrebanen, samt Sørlandsbanen og Bergensbanen, mens Jernbaneverket og andre aktører utfører planlagt arbeid.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Rensk av stikkrenner er en av mange vedlikeholdsoppgaver som står på programmet denne helga. (Foto: Øystein Grue)Hoved- og Dovrebanen

Strekningen Eidsvoll Verk –Eidsvoll-Hamar-Dombås, samt strekningen Hamar-Løten på Rørosbanen, er stengt i tidsrommet fra lørdag 3. mai ca. kl. 07:00 til søndag 4. mai ca. kl. 18:00.

Strekningen på Hovedbanen mellom Kløfta og Eidsvoll er stengt fra lørdag 3. mai ca. kl. 05:00 fram til natt til mandag 5. mai ca. kl. 03:00.

Mens banen er stengt, erstattes det fleste togene med buss. Unntaket er noen regiontog mellom Oslo S og Dombås. Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.

Hovedbanen
Her gjøres det diverse vedlikeholdsarbeid, bl.a. skinnebytte og sveising mellom Kløfta og Asper, samt bytting av sviller og pakking av spor fra Dal stasjon til Bøn.
 
Vendespor på Eidsvoll stasjon
For å øke vendekapasiteten på Eidsvoll stasjon skal Jernbaneverket flytte det eksisterende vendesporet ca. 300 meter lenger nordover og forlenge sporet slik at det blir plass til å vende doble sett av NSBs nye FLIRT-tog.

I helga skal det arbeides intensivt på anlegget, både med signal- og sikringsanlegget, kontaktledningsanlegget som forsyner togene med kjørestrøm, og med sporarbeider. Spor 4 ved stasjonen skal tas ut av bruk i en seksukers periode fram til midten av juni, da det er planlagt en trafikkomlegging ved stasjonen.

Arbeidene på Eidsvoll vending forventes å stå ferdig sent på høsten i 2014 og vendesporet skal være i drift til ruteomleggingen i desember 2014.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen
Mellom Langset og Kleverud langs sørenden av Mjøsa er Statens vegvesen og Jernbaneverket i gang med bygging av nytt dobbeltspor og ny firefelts E6. Det er nå hektisk anleggsaktivitet på hele denne to mil lange strekningen, hvor det aller meste av vegen står ferdig mot slutten av 2014 og nytt dobbeltspor åpnes i oktober 2015.
 
Mens Dovrebanen er stengt kommende helg skal det gjøres anleggsarbeid en rekke steder på Fellesprosjektet. Det blir arbeidet kontinuerlig med boring, sprenging og graving nær sporet bl.a. mellom Molykkja og Korslund, ved Skrårud, Morstua og Strandlykkja. Nord for Strandlykkja skal det også legges inn stikkrenner under dagens spor. Det skal dessuten gjøres jernbanetekniske arbeider flere steder på strekningen.

Stor vedlikeholdsinnsats
Videre nordover på strekningen fra Espa til Dombås skal det utføres en rekke vedlikeholdsoppgaver. Mye av arbeidet har sammenheng med skader etter flommen i fjor.

- Med den tette togtrafikken som er på strekningen Eidsvoll – Lillehammer er en togfri periode en meget god anledning for å få utrettet alt dette arbeidet. Det meste av vedlikeholdet kan ikke utføres under vanlig trafikkavvikling, sier Tormod Urdahl, banesjef for Dovrebanen.

Mange steder blir det rutinemessige kontroller og vedlikehold av tekniske anlegg. Det legges inn nye stikkrenner og gjøres vedlikehold av eksisterende, gjøres grøfterensk, vegetasjonsrydding o.l.

Hamar-Lillehammer
På Hamar stasjon kontrolleres signalanlegget og kontaktledningen. Mellom Hamar og Jessnes byttes bevegelige deler i sporvekslene, og ved Jessnes stasjon skal det gjøres bruvedlikehold og fjellrensk.

Fra Moelv til Brøttum skal det jobbes med forberedende renseverk. Mellom Brøttum og Bergseng skal Jernbaneverket i sving med å bytte sviller. Etter svillebyttet kjøres pakkmaskinen for å sikre at sporet ligger optimalt i traseen. 

Lillehammer – Dombås
Ved Hovemoen gjøres det arbeider i samband med den nye vegbrua som er bygd over sporet (Hove bru). På Tretten stasjon skal Jernbaneverket fjerne en planovergang.  Samtidig blir det arbeid med kulverten som går under jernbanen 50 meter sør for stasjonen. Mellom Fåvang til Ringebu skal det legges kabalkanaler og gjennomføringer.

Ved Hundorp og mellom Kvam og Sjoa skal det gjøres arbeider i regi av Statens vegvesen i forbindelse med ny E6. Dette innbefatter montering av beskyttelsesskjerm, arbeid med kummer samt fundamenteringsarbeid som peling og spunting.

Mellom Brennhaug og Dovre blir det rehabiliteringsarbeid på Tallerås bru, og Jernbaneverket skal bytte sviller mellom Dovre og Dombås.

Sørlandsbanen

Strekningen mellom Gulskogen og Nordagutu blir stengt fra og med lørdag 3. mai kl. 18.00 til og med søndag 4. mai kl. 14.20.  Togtrafikken erstattes med busser. Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.

Mens banen er stengt skal Jernbaneverket gjøre rutinemessige kontroller og vedlikeholdsarbeid. På Hokksund stasjon blir det bl.a. byttet drivmaskiner i sporveksler og gjort bruarbeid.

Fra Hokksund og til Kongsberg skal det jobbes med kontaktanledningsanlegget. I tillegg setter Statens vegvesen i gang med prøveboringer, forberedende grunnundersøkelser, i forbindelse med ny europavei E134. Denne veien skal på sikt krysse og gå parallelt med jernbanelinja.  Fra Kongsberg til Nordagutu skal det gjøres fjellsikring.

Bergensbanen

Bergensbanen er stengt på strekningen Hønefoss-Bergen fredag 2. mai kl. 22.25 til søndag 4. mai kl. 09.45. NSB setter ikke opp alternativ transport for regiontogene mellom Bergen og Oslo S natt til lørdag. På strekningen Bergen-Voss-Ørneberget blir det kjørt buss.Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.

I Hallingdal skal ei overgangsbru ved Sokna stasjon rives i regi av Statens vegvesen, og et reléhus byttes ved Sokna sidespor.

Det skal jobbes med nytt kontaktledningsanlegg ved Voss stasjon, is- og fjellsikring mellom Bulken og Evanger, masseutskifting under sporet ved Seimsgrend og svillebytte etter raset ved Ørneberget i fjor høst. I tillegg gjøres bl.a. kontroll og rensk av stikkrenner, opprydning, m.m ulike steder.

Mellom Trengereid og Takvam demonteres det gamle kontaktledningsanlegget (årgang 1954) og nytt kommer på plass. Det monteres også nødlys i Trollkona tunnel mellom Bolstadøyri og Dale.

I Bergen skal to bygninger ved Fløen rives for å gi plass for ny tunnel gjennom Ulriken (dobbeltspor Arna-Bergen).