Stor aktivitet på flere banestrekninger til helga

helgen fra 24. til 25. mai stanses togtrafikken på flere banestrekninger fordi det skal gjennomføres arbeid. Dette gjelder Østfoldbanen, Østre linje, Drammen- og Spikkestadbanen, Sørlandsbanen, Jærbanen og et større område rundt Trondheim.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Arbeidet som gjennomføres i helgen øker sikkerheten ved jernbanen og styrker og videreutvikler jernbaneanleggene.

Arbeidene som skal gjøres er av ulik karakter. Av sikkerhetsmessige grunner er det nødvendig å stanse togtrafikken. Det vil bli satt opp alternativ transport for passasjerene. Se nsb.no for nærmere informasjon.

Østfoldbanen og Østre linje

Østfoldbanen vil være stengt fra lørdag 24. mai kl. 13:00 til søndag 25. mai kl. 13:00. Follobaneprosjektet skal i denne perioden utføre arbeid både ved Oslo S og i Ski.

Oslo S: Arbeid med utskifting av master og kabelåk til deler av kontaktledningsanlegget som forsyner togene med kjørestrøm, vil foregå på Loenga. Arbeidet innebærer riving av gamle fundamenter, gravearbeid og oppsett av nye master.

På strekningen mellom Bækkelaget og Ski vil det bli utført diverse kontroll –og vedlikeholdsarbeider, og ved Greverud vil det også denne helgen foregå arbeider knyttet til plattform for hovedsporet i retning Oslo S.

 

Ski: Ulike typer anleggsarbeid vil bli gjennomført ved Ski stasjon og langs jernbanelinjen nordover til Langhus hagesenter. Ved Ski stasjon og nordover til Kapelldammen skal fundamenter og master til kontaktledningsanlegget skiftes ut. Ved Kapelldammen blir det også boring i grunnen som kan medføre noe støy. Lenger nord ved Roås og Endsjø gård skal trær felles, samt at det ved Roås skal heises inn en ny midlertidig bro.

Langs Østre linje skal fem stasjoner oppgraderes med blant annet nye plattformer og nye fasiliteter for reisende. Det meste av dette arbeidet gjennomføres i perioden fra 21. juni til 7. september, men allerede nå er noe av arbeidet i gang. Også ved de øvrige linjstasjonene langs en vil det pågå arbeid gjennom hele natten denne helgen. Bakgrunnen for arbeidene er at Jernbaneverket bygger erfaringsstrekning for nytt signalsystem (ERTMS). Parallelt med de øvrige arbeidene vil det bli kjørt pukktog på hele strekningen.

Spydeberg: Det skal bores nye fundamenter for kontaktledningsanlegget og arbeidet med å sette ned stålkjerner for ny overgangsbro vil starte opp. Det vil også bli utført boring under sporet for ny kabelkanal.
Askim: I perioden vil det bli boret og satt ned nye fundamenter for mastene til strømledningen. Arbeidet skjer ved stasjonsbygningen. Planovergangen vil være åpen i hele perioden både for gående og kjørende.
Mysen: Det skal bygges flere føringsveier og det skal skiftes ut mer masse fra stasjonsområdet.
Kråkstad: Boring av nye fundamenter, miljøundersøkelser og noe arbeid på teknisk bygg.
Tomter: Her er arbeidet godt i gang og denne helgen er gravemaskiner, hjullaster, lastebiler og dumpere i sving fra kl. 08:00 til kl. 23:00.

Når togene ikke går så må tiden brukes til nødvendig vedlikehold på banen. Her sveises en ny sporveksel ved planovergangen på Askim. Foto: Erik Munch-Søegaard.
Vedlikehold på Drammen- og Spikkestadbanen

Strekningene Oslo S – Drammen og Oslo S - Spikkestad vil være stengt for togtrafikk i tidsrommet 24. mai kl. 02:00 til 26. mai 03:00. Jernbaneverket skal gjøre viktig, forebyggende vedlikehold på banestrekningene. Se nettsidene til NSB for hvordan dette påvirker ditt tog, men det anbefales å beregne ekstra reisetid. Dette gjelder også flytoget. Se flytogets nettsider for nærmere informasjon.

Drammenbanen: Fra Sandvika til Asker skal Jernbaneverket kontrollere og utbedre kontaktledningsanlegget. Samtidig blir det gjort kontroller av signalanlegget på distansen Sandvika til Lysaker. Ved Asker stasjon skal sporveksler repareres og sveises. I Bærums-, Skaugum-, og Tanumstunellen skal Jernbaneverket kontrollere anlegget for lavspent energi. I Bærumstunellen blir det i tillegg kontroll av kontaktledningsanlegget. På Lysaker skal det utføres arbeid med setting av kabelkanaler og trekkekum. Dette vil skje rett under veibroen som går over skinnegangen ved Granfoss Næringspark.

Spikkestadbanen: Ved Heggedal stasjon skal Statens Vegvesen jobbe med brua sør for stasjonsområdet. Brua skal på sikt gi planfri kryssing mellom veg og jernbane. Jernbaneverket benytter anledningen til å bytte sviller og legge inn skinnekapp på distansen Asker til Spikkestad. I tillegg skal også pakkmaskinen i aksjon på strekningen. Pakkmaskinen sørger for at sporet ligger optimalt i traseen etter svillebyttet.  Mellom Asker og Spikkestad skal både signal- og kontaktledningsanlegget kontrolleres. Ved Røyken stasjon skal Jernbaneverket bytte plattformelementer og ved Spikkestad stasjon blir det gjort diverse etterarbeid i regi av Mesta.

- Alt dette arbeidet er med på å redusere risikoen for at det senere oppstår feil som gjør at togene blir forsinket eller må innstilles, sier banesjef i Stor-Oslo, Guttorm Moss.

Sørlandsbanen

Strekningen Drammen - (Hokksund) Kongsberg stenger for togtrafikk fra 24. mai kl. 22:20 til 25. mai kl. 08:20. Jernbaneverket skal i denne perioden gjennomføre signalteknisk arbeid på Daler stasjon. Videre vil det pågå 10 års kontroll av KL-anlegget på strekningen Gulskogen-Hokksund i samme tidsrom.

Jærbanen

Kontaktledningsanlegget mellom Egersund og Sandnes fornyes og denne helgen skal et arbeides med strekking av ny kontaktledning mellom Egersund og Hellvik. Om lag to km gammel kontaktledning demonteres og erstattes av ny ledning.
Som ved tidligere stans i trafikken vil Jernbaneverket også gjennomføre rydding av vegetasjon på strekningen. Dette sikrer bedre sikt og mer forutsigbar drift ved dårlig vær
Det vil ikke gå tog mellom Egersund og Vigrestad – mer info om rutetider finer du på nsb.no

Trondheim S – arbeidshelg ved stasjonen

I helgen uke 21 skal det være arbeidshelg ved banestrekningene i et større område rundt Trondheim. Utbyggingsprosjektet ved Trondheim S benytter anledningen til å utføre de siste detaljer som gjenstår i dette prosjektet. Prosjektet skal jobbe ved stasjonen fra 07:00 til 19:00 både lørdag og søndag. 10. juni klokken 14:00 er det offisiell åpning av byggetrinn 1 ved Trondheim stasjon.
Oversikt: Nye plattformer, adkomster og spor ved Trondheim S. Bildet er tatt fra gangbrua Sjøgangen som går over sporområdet ved stasjonen. Foto: Anne Rognes, Jernbaneverket.