Mange jobber gjort på Østfoldbanen

Fra første tog mandag morgen den 18. august har trafikken gått som vanlig på Østfoldbanen, etter at deler av strekningen har vært stengt i tre uker på grunn av planlagt arbeid. Her finner du noen glimt fra de jobbene som er utført.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

- Vi har fått gjort stort sett alle arbeider som var forutsatt og er veldig fornøyd med planleggingen og gjennomføringen av de arbeidene som er gjort disse tre ukene, sier prosjektleder Frank Kobbhaug i Jernbaneverket.

- En og annen utfordring har riktig nok dukket opp underveis, noe som nesten ikke er til å unngå med så mange aktiviteter. Men dette var floker som vi greide å løse uten at arbeidene ble forsinket, legger han til.

Ski stasjon
Hovedtyngden av arbeidene i den togfrie perioden er utført på Ski stasjon. Her er det bl.a. gjort arbeider knyttet til de nye sporene for hensetting (parkering) av tog i sydenden stasjonsområdet, forberedelser til byggingen av Follobanen og omlegginger av signal- og sikringsanlegget.

På det nye området for hensetting av tog, som åpner før jul, blir det plass til åtte lokaltogsett. Nå ble sporvekselen inn til dette området lagt inn. Her ser vi sporet inn til hensettingsområdet til venstre (med den skinnegående traktoren), mens pakkmaskinen er i arbeid på det ene hovedsporet for Østfoldbanen. (Foto: Hilde Lillejord)

Arve Løkken (t.v.) og Trond Skjellerud fra Baneservice i gang med skjøting av en høyspentkabel. Det er gjort mange kabelomlegginger og andre tiltak for å klargjøre vestsiden av Ski stasjon for første fase i ombyggingen knyttet til Follobanen. (Foto: Hilde Lillejord) 
Arbeidene på Ski stasjon utløste behov for omfattende tilpasninger i signal- og sikringsanlegget, som er et reléanlegg av eldre type. Bl.a. er 1700 tråder mellom releene revet og 2440 nye lagt inn. Deretter er alle nye koblinger kontrollert individuelt. Det ble jobbet døgnkontinuerlig med det innvendige anlegget, og her ser vi Kim Helge Sigbjørnsen (t.v.) og Jan-Erik Nordby fra Jernbaneverket, samt Michael Eriksson fra entreprenøren Nordisk Väg & Baneservice (sort trøye). (Foto: Hilde Lillejord)
Se flere bilder fra arbeidene på Ski stasjon i denne artikkelen hos Teknisk ukeblad.

Nord for Ski stasjon
Også på strekningen mellom Ski og Langhus pågår det også forberedelser til byggingen av Follobanen, blant annet med omlegging av Langhusveien og etablering av et riggområde som skal benyttes når anlegget starter for fullt. Disse arbeidene fortsetter også i ukene som kommer.

Mens banen var stengt benyttet man anledningen til å gjøre ulike arbeider nær sporene, bl.a. å sprenge nytt løp for Roås-bekken under Østfoldbanen, samt rive en gammel bru over sporene ved Roås gård.

Roåsbekken skal flyttes over i en 300 meter lang tunnel under både Follobanen og Østfoldbanen. Her går den første salva i nærheten av Østfoldbanen. Arbeidet med tunnelen vil fortsette i noen uker til. (Foto: Bridget Rønning)

Her jobbes det for fullt med riggområdet som skal brukes når innføringen av Follobanen mot Ski stasjon starter for fullt. (Foto: Gunnar Børseth)

Innheising av bru ved Loenga
Ved Loenga i Oslo skal den framtidige Follobanen bygges under traseen for Østfoldbanen. Derfor ble det i sommer heist inn ei bru slik at togene på Østfoldbanen kan kjøre uhindret over den kommende byggegropa.
 
- Innheisingen av brua, som består av seks broelementer og er ca. 40-45 meter lang, gikk helt etter planen, forteller byggeleder Kjell Bjarne Lillekvam i Jernbaneverket.

Les mer  om dette arbeidet i denne saken.


Greverud stasjon
Ved Greverud stasjon ble 160 av totalt 210 meter på den nye plattformen tatt i bruk fra i dag, etter at svært mye ble gjort mens banen var stengt. Arbeidene med oppgradering av stasjonen fortsetter utover høsten, og det vil være kundeveiledere til stede den første tiden.

Nå gjenstår forskjellig jernbaneteknisk arbeid, samt oppgradering av undergangen og etablering av ramper opp til plattformene. 

I tillegg til de store prosjektene har Jernbaneverket også gjort en rekke øvrige oppgaver i stengningsperioden, blant annet ulike kontroll- og vedlikeholdsjobber. Det er lagt inn nye underganger under sporene ved Ljan stasjon, og i den 73 meter lange Sole tunnel ved Hauketo er det gjort rehabilitering og brannsikringstiltak.

Statens Vegvesen har også utnyttet den togfrie perioden til bl.a. å gjøre vedlikehold av Ekornrud bru på fylkesveg 152, som krysser banen ved Myrvoll.

Det ble gjort mange ordinære vedlikeholdsoppgaver mens banen var stengt. Her pågår utskifting av et sporkryss i en sporveksel nord på stasjonsområdet ved Ski stasjon. (Foto: Hilde Lillejord)

Østre linje
Arbeidet med en total modernisering av fem stasjoner langs Østre linje har pågått for fullt i hele sommer, og her fortsetter arbeidene enda en stund.  Strekningen Ski-Mysen åpner for togtrafikk f.o.m. mandag 8. september.

Sporarbeid på Tomter stasjon tidligere i sommer. Tomter er en av stasjonene som blir modernisert og får bl.a. ny og forlenget plattform. (Foto: Britt-Johanne Wang)