Arbeid på jernbanen i pinsen

Jernbaneverket skal bruke pinsen til å vedlikeholde og oppdatere jernbanenettet. Arbeid vil foregå på Jærbanen, på strekningen mellom Asker og Romeriksporten (inkludert Oslo S), Oslo - Ski, samt oppgradering av stasjoner på Østfoldbanens Østre linje.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

 
Togtrafikken innstilles på de aktuelle strekningene, også Flytoget. Det settes opp buss for tog, men reisende må beregne ekstra tid. 

NSBs informasjon om berørte tog på strekningene ut fra Oslo S

NSBs  informasjon om berørte og på Jærbanen

Flytogets informasjon om berørte flytog


Drammenbanen Oslo – Lysaker:
Parallelt med brannsikkerhetstiltakene i Oslotunellen har Jernbaneverket det siste året arbeidet med kapasitetsøkende tiltak på strekningen Oslo S – Lysaker. Fra desember 2014 skal kapasiteten økes fra 19 til 24 rutegående tog per time på strekningen og prosjektet “Kapasitetsøkende tiltak” utfører arbeider for å oppnå dette. Når prosjektet er ferdig vil de reisende kunne oppleve hyppigere avganger på Drammenbanen til og fra Oslo S, kortere (mer effektive) opphold på stasjonene Nationaltheatret og Skøyen, økt gjennomsnittshastighet samt sjeldnere stopp i påvente av grønt lys.  I arbeidet inngår flytting av sporveksler og bygging eller flytting av flere signaler.
Prosjektet har ferdigstilt alle store og støyende arbeider, men det gjenstår noen mindre arbeider som montering av signaler, skilt og andre signaltekniske arbeider.


Sporarbeid på Drammenbanen. <strong> Foto: Geir Røvde Johansen</strong>

Dette skal skje i pinsen
Oslo S:
På Oslo S skal Jernbaneverket kontrollere kontaktledningsanlegget som forsyner togene med kjørestrøm. I tillegg blir signalanlegget kontrollert. Det vil også bli gjort bytte av komponenter i sporveksler og pakking av sporveksler.

Drammenbanen Asker – Sandvika:
I forbindelse med at Jernbaneverket har satt i drift akseltellere på strekningen Sandvika – Asker så skal det nå fjernes gamle isolerte skjøter. De isolerte skjøtene og skinnestykkene skal erstattes med nye som sveises inn, så det blir gjennomgående hele skinner.
Ved å fjerne de isolerte skjøtene fjernes også en feilkilde knyttet til disse. Dette er et ledd i å ruste opp strekningen og få en mer pålitelig togdrift.
På strekningen blir det også kontroller av både signal- og kontaktledningsanlegg.

Østfoldbanens østre linje:
I løpet av 2014 skal fem stasjoner bygges om og fornyes. Stasjonene langs Østre linje oppgraderes med blant annet nye plattformer og nye fasiliteter for reisende, fordi Jernbaneverket bygger erfaringsstrekning for nytt signalsystem (ERTMS). 7.juni skal to mobilkraner jobbe synkront med å løfte vekk gangbroen på Mysen stasjon. Så blir de to “tårnene” fjernet.
På Kråkstad stasjon skal det også utføres et stykke krevende arbeid. Her skal en gammel dresinbu løftes over sporene fra stasjonssiden til motsatt side. Den tas vare på fordi den er en del av et vernet område.
På Spydeberg fortsetter vi med boring av fundamenter og nedsetting av stålpæler til den kommende gangbroen.
Mysen stasjon.<strong>Foto: Britt-Johanne Wang </strong>

Oslo S – Ski:
Det skal gjennomføres generisk KL kontroll med LM2 fra Ski, samt fotvisitasjon. Soletunellen ved Hauketo skal oppgraderes med oppsetting av søyler. På Greverud stasjon fortsetter arbeidet med ny plattform, og fra Langhus og sørover skalt det trekkes kabler, kalksement nær spor skal stabiliseres og det blir etterarbeider og jording av den nye brua ved Roås.
På Ski stasjon blir ombygging av KL og reising av master, flytting av åk og kabeltrekking.

Jærbanen:
På Egersund stasjon skal gammel kjøreledning som ikke brukes tas ned. Seks åk (portaler for kjøreledning) skal rives, og gammel kjøreledning skal over på de nye åkene som er montert tidligere. Diverse montasjearbeider for klargjøring for senere strekking av nye ledninger på stasjonen.
I tillegg arbeides med boring av fundamenter for kontaktledningsmaster på strekningen mellom Varhaug (Odlandsvegen) og Nærbø.

Mellom Klepp og Stavanger skal det gjøres utbedringer i føringsveier, samt legging og kontroll av kabler». Videre skal det monteres akseltellere og balisefester langs strekningen, og det skal fjernes isolerte skjøter. Det gjøres også arbeid på kontaktledningsanlegget, dette inkluderer revisjon, bytte av hengetråder samt opprydning og andre små utbedringer.
På Forus skal det reises signalåk, og arbeidet med utbedring av drenering i «trakta» ved Stavanger stasjon fortsetter også. Langs hele strekningen vil det være sveiselag i sving med å utbedre et hundretalls sveiser i sporet.

 

 


Kontaktledningsarbeid på Jærbanen. <strong>Foto: Odd R Tjosevik</strong>

Romeriksporten
Jernbaneverket skal gjøre pukksupplering i tunellen.  I tillegg skal sporveksler vedlikeholdes.