Arbeidshelg på flere banestrekninger

Førstkommende helg, fra fredag 13. til søndag 15. juni skal det utføres planlagte vedlikeholds- og anleggsarbeider på Dovre-, Hoved-, Trønder-, Meråker- og Nordlandsbanen. På deler av Dovrebanen skal arbeidene pågå fram til onsdag 18. juni.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

I den togfrie perioden skal nye spor tas i bruk på Eidsvoll (Foto: Hilde Lillejord).Av sikkerhetsgrunner er det nødvendig med full stans i trafikken. NSB kjører buss for tog, se NSBs nettsider for informasjon om hvordan dette påvirker dine tog.  

Hoved- og Dovrebanen

For at Jernbaneverket skal kunne utføre planlagte arbeider må deler av Hoved- og Dovrebanen stenges i kortere og lengre tidsrom. Førstkommende helg og litt ut i neste uke vil det være togfritt i følgende perioder:

·         Mellom Kløfta og Eidsvoll vil det være stengt fra natt til lørdag 14. juni kl. 01.50 og fram til søndag 15. juni kl. 14.00.

·         Strekningen Eidsvoll-Tangen vil være stengt fra natt til fredag 13. juni kl. 02.00 og fram til onsdag 18.juni kl. 03.45.

·         Mellom Tangen og Lillehammer vil det være stengt fra natt til lørdag 14. juni kl. 01.50 og fram til søndag 15. juni kl. 12.50.

·         Fra Lillehammer og opp til Dombås vil det være stengt for togtrafikk i perioden fredag 13.juni kl. 01.50 til søndag 15.juni kl. 11.00.

Eidsvoll stasjon
I denne perioden skal Jernbaneverket legge om sporene på Eidsvoll stasjon. Deler av spor 1 skal tas ut av drift og nye spor skal kobles inn. I tillegg skal vi forlenge plattformen til spor 2 og 3, legge om signalanlegget, utføre arbeider på kontaktledningsanlegget og bytte ut masser. Dette gjøres slik at Jernbaneverket kan utføre nødvendig oppgradering og ombygging av spor 1. Arbeidene skal hovedsakelig pågå i anleggsområdet noen hundre meter nord for stasjonen foruten plattformforlengelsen. Når sporene åpner for trafikk 18. juni er trafikkmønster på Eidsvoll stasjon endret.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen
Mellom Langset og Kleverud langs sørenden av Mjøsa er Statens vegvesen og Jernbaneverket i gang med bygging av nytt dobbeltspor og ny firefelts E6. Det er nå hektisk anleggsaktivitet på hele denne to mil lange strekningen, hvor det aller meste av vegen står ferdig mot slutten av 2014 og nytt dobbeltspor åpnes i oktober 2015.
 
Mens Dovrebanen er stengt skal det gjøres anleggsarbeid en rekke steder på Fellesprosjektet. Blant annet skal det ene framtidige dobbeltsporet kobles inn og tas i bruk på en 700 meter lang strekning mellom Morstua og Strandlykkja like nord for fylkesgrensen mellom Akershus og Hedmark.

I samme periode utføres massetransport, boring, sprenging og graving nær eksisterende spor bl.a. mellom Molykkja og Brøhaug, ved Skrårud, samt nord for Strandlykkja stasjon. Det blir også boring av mastefundamenter og ulike jernbanetekniske arbeider flere steder på anlegget.

Tangen – Lillehammer
På denne strekningen skal det gjøres linjearbeider, kontroll av kontaktledningsanlegget (KL-anlegget), dreneringsarbeider og det vil bli lagt nye føringsveier for kabler. Stange stasjon skal males utvendig i løpet av arbeidshelga. På Hamar stasjon vil anlegget for lavspent energi bli kontrollert. Mellom Jessnes og Brumunddal skal det gjøres fjellsikring i regi av Mesta. Jernbaneverket og Baneservice bytter skinner på distansen fra Jessnes til Rudshøgda. På Lillehammer stasjon vil det foregå vegetasjonsrydding. I tillegg skal det monteres fjernvarmerør ved stasjonsområdet.

Lillehammer – Dombås
Her blir det kontroll av signalanlegg, flytting av signalkabler, bytte av komponenter på KL-anlegget, vedlikehold av dreneringsanlegg, i tillegg til at det skal legges nye føringsveier for kabler. Ved Hove stasjon skal det ryddes opp etter skader forårsaket av flommen i 2013. Mellom Ringebu og Hundorp vil et boretog være i sving med å bore hull for nye mastefundamenter.  Fra Hundorp til Fron vil det foregå sprengningsarbeider i regi av Statens Vegvesen i forbindelse med ny E6. Fra Kvam og nordover mot Sjoa skal det graves. Også dette arbeidet er relatert til ny E6. På distansen Sel til Brennhaug vil det foregå vegetasjonsrydding.

Ringvirkninger av anleggsarbeidet mellom Eidsvoll og Espa
I kjølvannet av anleggsarbeidet som skal utføres mellom Eidsvoll og Espa kommende helg (12.- 18. juni), vil det bli saktekjøringer på denne strekningen. Reisende må derfor påregne forsinkelser på tre til fem minutter i tidsrommet 18. til 29. juni.

Nordlandsbanen, Meråkerbanen og Stavne-Leangen-banen

Disse banestrekningene totalstenges i cirka 48 timer lørdag 14. og søndag 15. juni 2014.

For å begynne nordfra skal det isoleres skjøter og sveises skinner på Verdal stasjon. Videre skal det byttes 320 meter av sporet i nordenden av Levanger stasjon. Mellom Langstein og Åsen blir det både skinne- og masseskifte. På hele distansen mellom Stjørdal og Steinkjer blir det generiske kontroller. På Værnes holdeplass skal det lages kabelkanaler.

Lenger sør skal det skiftes masse på Være planovergang; på denne strekningen mellom Ranheim og Vikhammer skal det også skiftes smådeler på sporet. Det blir kantrydding mellom Leangen og Ranheim samt kantklipping på hele strekningen Trondheim-Vikhammer. Både på Leangen stasjon og Vegvesenets teknobygg like ved skal det skiftes kabler i kanalene.