Planprogrammene i Eidsvoll fastsatt

Tirsdag 16. juni stod planprogrammene for strekningene Venjar-Eidsvoll og Eidsvoll-Langset på sakskartet i Eidsvoll kommunestyre. Begge planprogrammene ble fastsatt.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

- Grunnen til at vi i samråd med kommunen valgte å lage planprogram for Eidsvoll-Langset, var et stort lokalt engasjement omkring denne strekningen. Blant annet hadde grunneierforeningen Glomma og Vorma Elvelag (GVE) spilt inn et alternativt traséforslag, og vi ønsket en avklaring om dette ved starten av reguleringsplanarbeidet, sier prosjektsjef Anne Braaten. 

Reguleringsplanen for strekningen Eidsvoll-Langset skal også omfatte ny bru over Minnesund. I forgrunnen Dorr bru som fører E6 over Dovrebanen. Foto: Hilde Lillejord

Fastsettelsen av planprogrammene var enstemmig. I begynnelsen av mai, da kommunens merknad til planprogrammet også ble behandlet politisk i både utvalg og kommunestyre, stemte fire representanter for videre utredning av GVEs forslag, mens 30 stemte mot.

Når det gjelder strekningen Venjar-Eidsvoll, går Jernbaneverket inn for å bygge et nytt spor parallelt med det gamle, hvor det nye sporet legges på østsiden hele strekningen. Her foreligger det en godkjent reguleringsplan fra 1995 (Gardermobanen).  Utvidelse til dobbeltspor medfører en sideforskyvning og utvidelse av planområdet, og Jernbaneverket har lagt til grunn at tiltaket er utredningspliktig.

Planprogrammene er “en plan for planen”, som nærmere beskriver hensikten med planleggingen, hvilke traséalternativer og hvilke temaer som reguleringsplanen skal omfatte, samt hvordan den videre prosessen skal gjennomføres.

Arbeidet med å lage forslag til reguleringsplan for strekningen Venjar-Eidsvoll-Langset, samt Kleverud-Sørli nord for Fellesprosjektet, fortsetter nå for fullt. Målet er at forslagene skal legges ut til offentlig ettersyn på nyåret og bli endelig vedtatt i løpet av 2016.

Tekst: Olav Nordli