Det nærmer seg åpning langs Mjøsa

Tirsdag 1.desember åpnes Dovrebanen for trafikk på 17 kilometer ny bane langs Mjøsa. Det gamle svingete enkeltsporet fra 1880 erstattes av moderne dobbeltspor for 200 km/t.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Snart kan togene øke farten til 200 km/t langs Mjøsa. Etter åpningen blir det noen dager med 80km/t inntil tilstrekkelig med tonnasje har rullet over strekningen. Her fra Kleverud lengst nord på ny strekning. (Foto: Njål Svingheim)

Det er første parsell på Dovrebanen som med dette får dobbeltspor. Den nye strekningen langs Mjøsa går fra Langset rett nord for Minnesund til Kleverud like sør for Espa. Utbyggingen er gjennomført som et felles prosjekt for Dovrebanen og E6 der Jernbaneverket og Statens vegvesen har hatt felles prosjekt- og byggeledelse. 
Fellesprosjekt: Jernbaneverkets prosjektleder Anne Braaten og Vegvesenets prosjektleder Taale Stensbye. (Foto: Hilde Marie Braaten)

Klokken 02.30 tirsdag 1.desember åpnes Dovrebanen for trafikk på den nye strekningen etter en måned med omfattende arbeider for å legge om banen fra gammel til ny trasé. I perioden er det bygget nye spor og kontaktledning der den gamle banen krysset gjennom den nye traséen, det nye signalanlegget er koplet til og det er utført omfattende målinger, tester og justeringer før den avsluttende funksjonskontrollen. – Vi er godt fornøyd med resultatene fra tester og kontroller så langt, forteller Jernbaneverkets prosjektleder for fellesprosjektet E6/Dovrebanen, Anne Braaten. – Noe er det selvsagt å rette på og følge opp, men i forhold til den reviderte tidsplanen ser alt ut til å gå bra, sier hun.

Bedre punktlighet
Fra 1. desember blir det en mer fleksibel trafikkavvikling på den tett trafikkerte Dovrebanen langs Mjøsa. Strekningen har stor trafikk med intercitytog, fjerntog og ikke minst stor godstrafikk. Nå kan togene møtes hvor som helst på dobbeltsporstrekningen. – Men det er først når vi får sammenhengende dobbeltspor både sør og nord for denne strekningen at vi virkelig får tatt ut den store gevinsten, sier Anne Braaten. Slik er det med jernbanebygging, det krever lange sammenhengende strekninger før reisetiden og kapasiteten virkelig tar av, sier hun. Med de planene som nå er vedtatt for intercityutbyggingen skal reisetiden Oslo – Hamar komme under timen i 2024 når dobbeltsporet blir sammenhengende hele veien.

Beskrivelse
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen består av 17 kilometer ny jernbane og 22 kilometer firefelts motorveg. I prosjektet inngår også 18 kilometer med ny lokalveg og ny turveg langs Mjøsa på den gamle jernbanetraseen. Det er bygd tre vegtunneler med to tunnelløp på til sammen 3,5 kilometer og det er bygd tre jernbanetunneler på til sammen 4,7 kilometer. Anlegget omfatter 27 store konstruksjoner som bruer, betongtunneler, underganger og støttemurer. Samlet kostnadsramme er 11,7 milliarder kroner, hvorav jernbanen utgjør 5,3 milliarder.
Arbeidene har vært delt opp i tre parseller. Langset – Brøhaug med Hæhre Entreprenør AS, Brøhaug – Strandlykkja med Veidekke/Hochtief som entreprenør og Strandlykkja – Kleverud/Labbdalen med Hæhre Entreprenør AS. Jernbanetekniske arbeider er utført av Infranord Norge AS (spor og kontaktledning), Eltel Networks (tele og elkraft) og signalanlegget er levert av Thales Norway gjennom Jernbaneverkets rammeavtale.

Jernbanefakta Langset - Kleverud

  • Dimensjonerende hastighet: 200 km/t
  • Spor: betongsviller med skinnevekt 60kg/m, det er ni sporveksler på strekningen
  • Kontaktledning: System 25 med autotrafosystem
  • Signalanlegg: Elektronisk signalanlegg fra Thales med akseltellere
  • Tele: GSM-R (togradio), TETRA (samband for for nødetater) og kommersiell GSM. Fiberkabler.

 Parseller som kommer
Med åpningen av strekningen Langset Kleverud langs Mjøsa kan det passe å beskrive hvilke andre strekninger på Dovrebanen som skal få dobbeltspor innen 2024:

  • Venjar – Eidsvoll: Dette er de fire kilometerne lengst nord på Gardermobanen som bare fikk enkeltspor fra åpningen i 1998. Jernbaneverket vil nå bygge et nytt enkeltspor parallelt med det eksisterende. Sporet legges på østsiden av det gamle hele veien fra Venjar til Eidsvoll stasjon. Traseen går i et kupert ravinelandskap som krever blant annet fire bruer og en ca. 500 meter lang løsmassetunnel. Reguleringsplan skal være klar i 2016, mulig byggestart i 2018 og ferdigstillelse i 2023.
  • Eidsvoll – Langset: Dette utgjør ni kilometer nytt dobbeltspor fra Eidsvoll langs Vorma og bru over Minnevika til Langset. Brua over Vorma ved Minnesund blir 900 meter lang og Norges nest lengste jernbanebru. Traseen ble vedtatt i 2015, reguleringsplan skal på høring i 2016. Mulig byggestart i 2018 og ferdigstillelse i 2023.
  • Kleverud – Sørli: Dette er en 17 kilometer lang strekning fra Kleverud ved Espa til Sørli i Stange. I sør starter parsellen med en tre kilometer lang tunnel fra Kleverud til Espa, videre skal banen legges over Tangenbukta til Tangenhalvøya på Norges lengste jernbanebru som blir på 1,1 kilometer. Nord for dagens Tangen stasjon skal det bygges en ny stasjon og videre fram til Sørli følger den nye strekningen hovedsakelig dagens linje. Reguleringsplanarbeidet startet i år, mulig byggestart er i 2018 og planlagt ferdigstillelse er i 2023.
  • Sørli – Hamar: Parsellen inngår i strekningen Sørli – Brumunddal som blir på ca 30 km. Strekningen går gjennom et sårbart kulturlandskap i tillegg til Åkersvika naturreservat. Dette stiller store krav til et grundig planarbeid for å finne den beste traséen der alle hensyn ivaretas best mulig. Gjennom Hamar er det tre mulige korridorer for den framtidige Dovrebanen og valget av korridor her vil også avgjøre plasseringen av Hamar stasjon.. Jernbaneverket arbeider nå med kommunedelplan med konsekvens utredning for strekningen. Reguleringsplan skal være klar i 2017/18, mulig byggestart er i 2019/20 og planlagt ferdigstillelse er i 2024.

Offisiell åpning
Markering og offisiell åpning av strekningen Langset - Kleverud er planlagt til lørdag 12.desember.

Siste del av den nye firefelts motorvegen langs Mjøsa ble åpnet i juni i år, og med åpningen av den nye jernbanetraseen er fellesprosjektet E6/Dovrebanen nesten fullført. – Nå går vi i gang med de avsluttende arbeidene som omfatter bygging av lokalveger og etablering av gang- og sykkelveg på den gamle jernbanetraseen, sier Anne Braaten. Dette skal være ferdig i løpet av neste år.