Vurdering av traséinnspill ved Vorma

Et traséalternativ for nytt dobbeltspor ved Vorma og Minnesund, fremmet av Glomma og Vorma Elvelag, er nå nærmere vurdert av Jernbaneverket. Etaten anbefaler ikke videre utredning av forslaget.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Et innspill om dobbeltsportrasé langs Vorma og ved Minnesund er vurdert i rapporten. (Foto: Norfilm/Jernbaneverket)Sommeren 2012 fremmet Jernbaneverket et forslag til reguleringsplan for strekningen mellom Kommesrud og Kråkvål på vestsiden av Vorma. Dette forslaget ble senere trukket tilbake, og Jernbaneverket vil utarbeide et revidert forslag som også omfatter kryssingen av Minnesund fram til Langset, samt strekningen Venjar-Eidsvoll lengre syd. Arbeidet med dette er planlagt startet opp i løpet av inneværende år.

I fjor høst fremmet Glomma og Vorma Elvelag (GVE) i samarbeid med firmaet Norsk Bane AS et alternativt forslag til trasé. Kommunestyret i Eidsvoll har anmodet om at dette alternativet utredes nærmere. Den tekniske vurderingen som nå legges fram, er gjort av rådgiverfirmaet Via Nova på oppdrag fra Jernbaneverket.

Anbefales ikke
- Forslaget fra GVE ligger på en del av strekningen godt utenfor den trasékorridoren som er fastsatt gjennom kommunedelplanen. Basert på en vurdering av de fordeler og ulemper som belyses i rapporten, anbefaler vi at forslaget fra GVE ikke utredes videre, sier prosjektleder Anne Braaten i Jernbaneverket.

- Selv om rapporten ikke gjør detaljerte vurderinger av alle sammenhenger, som f.eks. anleggsgjennomføring, støy, miljø, arealbehov og grunnforhold, mener vi at det bildet som tegnes er såpass tydelig at denne konklusjonen kan treffes nå, legger hun til.

Prosjektleder Anne Braaten i Jernbaneverket. (Foto: Knut Opeide)- Alternativet fra GVE har bl.a. et mål om å begrense omfanget av utfylling i Vorma. Vi mener at dette i et visst monn kan oppnås også ved å optimalisere traseen innenfor eksisterende kommunedelplan, slik GVE og Norsk Bane foreslo i et annet innspill i 2012. Dette forslaget vurderer vi videre når planarbeidet starter opp igjen, sier Braaten.

Viktige momenter
Under følger en oppsummering av noen sentrale punkter fra rapporten som vurderer forslaget fra GVE. Du kan lese hele rapporten ved å følge lenken til høyre.

  • Forslaget innebærer at ca. 1 km. dobbeltspor som er ferdig bygd på Langset-siden, må rives og bygges på nytt. Det samme gjelder den nye brua som fører E6 over jernbanen på Dorr. Da må E6 trolig stenges for rivning og bygging av ny bru, og E6-trafikken må i en lang periode ledes gjennom Langset sentrum.
  • Forslaget forutsetter at dimensjonerende hastighet reduseres fra 200 til 180 km/t. Dette strider mot den hastighetsstandarden som er fastsatt for utbyggingen av InterCity-nettet, bl.a. gjennom vedtak i Stortinget.
  • Ved Minnesund er det foreslått at traseen skal krysse Vorma på skrå mellom eksisterende jernbanebru og under E6 på Langset-siden. Da må ny jernbanebru etableres under eksisterende fylkesvegbru, og seilingshøyden blir redusert slik at det ikke lenger vil være mulig for Skibladner å seile ned til Eidsvoll. I tillegg er det sannsynlig at nybygging eller ombygging av fylkesvegbrua også blir nødvendig.
  • Forslaget gjør at eiendommer ved Bunes og i Vorma blir mindre påvirket, mens bebyggelse ved Sætreveien og Minnesund får økte ulemper. Det alternative forslaget innebærer også behov for innløsning av eiendommer som følge av anleggsgjennomføring og permanent arealbehov for dobbeltsporet.
  • I forslaget er traseen ført svært nær Statnetts nettstasjon, og det er usikkert om dette er mulig å bygge uten at nettstasjonen blir påvirket.
  • Forslaget gir et stort overskudd av løsmasser. Det kreves derfor arealer til deponering av disse massene innenfor fornuftig transportavstand.
  • I forslaget er deler av ny trasé lagt tett inntil eksisterende spor. Dette er krevende med tanke på sikkerhet i anleggsperioden og krav til minst mulig stenging av banen.