I startgropa med reguleringsplaner

Jernbaneverket har nå kunngjort oppstart av arbeidet med reguleringsplaner for tre strekninger på Dovrebanen. Dette gjelder dobbeltspor-parsellene Venjar-Eidsvoll (4 km) og Eidsvoll-Langset (9 km), samt Kleverud (Espa)-Sørli (16 km).

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Reguleringsplanen for strekningen Eidsvoll-Langset skal også omfatte ny bru over Minnesund. I forgrunnen Dorr bru som fører E6 over Dovrebanen. (Foto: Hilde Lillejord)Oppstart av reguleringsarbeid ble formelt kunngjort i samsvar med Plan- og bygningsloven onsdag 18. mars 2015. Dette ble bl.a. gjort gjennom annonser i lokalavisene og i Aftenposten. Du finner kopi av annonsene til høyre. Etater og berørte grunneiere ble i tillegg varslet direkte med brev i posten få dager senere.

Dessuten har Jernbaneverket avholdt åpne informasjonsmøter for alle tre parsellene. Møtene ble holdt tirsdag 24. mars på Tangen for strekningen Kleverud-Sørli, og onsdag 25. mars på Langset for strekningene Venjar-Eidsvoll og Eidsvoll-Langset. Presentasjonene som ble brukt på møtene  finner du til høyre.

Frist for å komme med skriftlige merknader og innspill til planprosessen er 2. mai 2015.  Spørsmål om planarbeidet  kan rettes til Jernbaneverket på telefon 400 27 501 (kl. 0900-1500) eller på e-post.


Planprogram for strekningene i Eidsvoll kommune
For strekningene Venjar - Eidsvoll og Eidsvoll - Langset legges det også fram et eget planprogram 

- Grunnen til at vi i samråd med kommunen har valgt å utarbeide et planprogram for strekningen Eidsvoll - Langset, er et særlig stort lokalt engasjement omkring strekningen langs Vorma, hvor hensynet til natur og miljø står sentralt, sier prosjektsjef Anne Braaten i Jernbaneverket. 

For strekningen Venjar – Eidsvoll foreligger det en godkjent reguleringsplan fra 1995 (Gardermobanen).  Utvidelse til dobbeltspor medfører en sideforskyvning og utvidelse av planområdet, og Jernbaneverket har lagt til grunn at tiltaket er utredningspliktig.

Planprogrammet er “en plan for planen”, som nærmere beskriver hensikten med planleggingen, hvilke traséalternativer og hvilke temaer som reguleringsplanen skal omfatte, samt hvordan den videre prosessen skal gjennomføres, bl.a. når det gjelder informasjons- og medvirkningstiltak.

Jernbaneverkets forslag til planprogram blir lagt ut til offentlig ettersyn, slik at alle kan komme med merknader innen 2. mai 2015. Deretter blir planprogrammene politisk behandlet av Eidsvoll kommune, som fatter vedtak.

Du finner lenker til planprogrammene til høyre for denne saken.

Venjar-Eidsvoll
For strekningen Venjar-Eidsvoll går Jernbaneverket inn for å bygge et nytt spor parallelt med det gamle, hvor det nye sporet legges på østsiden hele strekningen.

- Vi har vurdert ulike tekniske løsninger for området forbi Eidsvoll prestegård, og vi mener at det beste alternativet er at sporet legges i en løsmassekulvert på østsiden. Denne etableres i en åpen byggegrop hvor vi bygger en betongkulvert og fyller masser over etterpå, sier Anne Braaten.

Forslaget fra GVE
Planprogrammet for Eidsvoll-Langset inneholder blant annet en vurdering av et konkret innspill til alternativ trasé som er kommet fra Glomma og Vorma Elvelag og Norsk Bane.

- En betydelig del av denne traseen ligger utenfor kommundelplanens korridor.  Det er derfor Jernbaneverkets vurdering at å skulle gå videre med dette forslaget, vil kreve ny kommunedelplanprosess, noe som vil medføre høy risiko for forsinket framdrift i utbyggingen av dobbeltsporet til Hamar, sier Anne Braaten.

Dorr bru, som stod ferdig i 2011, fører E6 over Dovrebanen ved Langset og er tilpasset trasékorridoren som er fastsatt i kommunedelplanen. GVEs forslag er ikke mulig å bygge uten å rive Dorr bru og erstatte den med ei ny. 

- I så tilfelle må trafikken på E6 legges over på den gamle fylkesvegbrua og gjennom Langset sentrum i en lengre periode. Jernbaneverket har vurdert ulempene ved dette som så store at dette i seg selv er grunn god nok til ikke å ta dette alternativet med videre i prosessen, sier Braaten.

Kommunestyret i Eidsvoll anmodet i desember 2013 om «at forslaget fra Glomma og Vorma Elvelag utredes om det er et reelt alternativ til Jernbaneverkets tidligere forslag til trasé».

- Det mener altså Jernbaneverket at innspillet fra GVE ikke er, og dette begrunnes nærmere i planprogrammet, sier Braaten.

Kontrakt med rådgivere
For regulerings- og detaljplanarbeidet på de tre aktuelle strekningene har Jernbaneverket inngått kontrakt med rådgiverfirmaet Dr. Ing. A.Aas-Jakobsen som hovedleverandør. Med seg på laget har de Asplan Viak AS, ViaNova Plan og Trafikk AS, Geovita AS, Grindaker AS, Brekke & Strand Akustikk AS, ECT AS, NGI, LPO Arkitekter AS, Plan arkitekter AS, Ingenia AS og Safetec Nordic AS.

Jernbaneverkets mål er at reguleringsplanene skal være endelig vedtatt i løpet av 2016. De aktuelle strekningene inngår i InterCity-utbyggingen og er i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-23 prioritert med byggestart i 2018. Sammenhengende dobbeltspor fra Venjar til Hamar skal i følge NTP stå ferdig i 2024.

Hva er en reguleringsplan?


En reguleringsplan er en plan for utforming og bruk av grunn, bebyggelse og det ytre miljø innenfor et nærmere avgrenset område.  Reguleringsplanen bygger på en tidligere vedtatt kommunedelplan, hvor det er fastsatt en korridor for traséen.

En vedtatt reguleringsplan er rettslig bindende for alle tiltak innenfor planområdet. Reguleringsplanen gir rettigheter til å utnytte arealene slik planen viser og adgang til å foreta en evt. ekspropriasjon.

Dette fastsettes bl.a. i reguleringsplanen:

·         Byggegrenser og hvilke arealer som berøres av utbyggingen.

·         Hva de ulike arealdelene kan brukes til.

·         Utforming av ferdig anlegg.

·         Grenseverdier for støy og vibrasjoner fra ferdig anlegg, samt i anleggsperioden.

Jernbaneverket utarbeider forslag til reguleringsplan, som legges ut til offentlig ettersynslik at alle berørte kan komme med merknader til planen innen en gitt frist. Jernbaneverket gjennomgår og kommenterer alle innkomne merknader og gjør evt. tilpasninger i planen, før planen til slutt behandles politisk i kommunen og kommunestyret fatter endelig og bindende vedtak.