Eidsvoll-Langset: Fakta om planprosessen

I 2015 starter Jernbaneverket opp igjen arbeidet med reguleringsplan for nytt dobbeltspor langs Vorma. Her finner du en oppsummering av planer og prosesser fram til nå, samt hva som skjer videre.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Kommunedelplan: Trasékorridoren på hele strekningen fra Eidsvoll stasjon til Langset ble fastsatt i en kommunedelplan i 2009, etter en omfattende prosess med vurderinger av bl.a. tekniske og økonomiske konsekvenser og virkninger for miljø og samfunn ved ulike alternativer.

Traséorridoren som ble fastsatt i kommunedelplanen er inntil 100 meter bred, og i henhold til Plan- og bygningsloven er man i det videre planarbeidet forpliktet til å holde seg innenfor denne.

Reguleringsplan Eidsvoll st. – Dokknes: Denne planen, som ble vedtatt av Eidsvoll kommune i februar 2010, gjaldt etablering av et kryssingsspor nord for stasjonen. Dette var planlagt innlemmet i framtidig dobbeltspor.

Reguleringsplan  Eidsvoll st. – Kommesrud: Togpendelen Larvik-Lillehammer ble fra desember 2014 delt i to: Larvik-Eidsvoll og Drammen-Lillehammer. Forutsetningen for å få dette til var bygging av et nytt vendespor ved Eidsvoll stasjon for å kunne snu flere tog.

Reguleringsplanen fra 2010 ble oppdatert for å kunne bygge vendespor, samt bl.a. utvide plattformene inne på stasjonen. Planen ble vedtatt i mars 2013, og vendesporet stod ferdig til bruk fra ruteendringen før jul i 2014.

Trukket forslag til reguleringsplan Kommesrud – Kråkvål: Dette forslaget til reguleringsplan ble fremmet samtidig med ovennevnte, bl.a. med tanke på å utnytte overskuddsmasser fra Fellesprosjektet E6-Dovrebanen til utfylling.

I januar 2013 besluttet Jernbaneverket imidlertid å trekke forslaget, bl.a. fordi dette ble vanskelig å tilpasse framdriften på Fellesprosjektet, samtidig som man ønsket å unngå at innsigelser til denne planen skulle stanse behandlingen av vendesporplanen.

Videre ønsker Jernbaneverket å se på muligheten for å justere traseen på deler av strekningen, bl.a. med tanke på å redusere omfanget av utfylling i Vorma. Dette krever at denne strekningen ses i sammenheng med kryssingen av Minnesund og utformingen av den nye brua.

Utfylling Kommesrud - Dokknes: Etter at forannevnte forslag ble trukket, gjelder reguleringsplanen fra 2010 fortsatt for strekningen Kommesrud-Dokknes. Her fylles det ut med masser fra Fellesprosjektet, noe som skjer i henhold til denne planen og selvsagt i forståelse med Eidsvoll kommune. Innenfor rammene av kommunedelplanen setter denne utfyllingen ikke føringer for trasévalget videre nordover.

Dette arbeidet var opprinnelig planlagt våren/sommeren 2013, men ble utsatt til 2014 grunnet en entreprenørkonkurs på Fellesprosjektet.

Ny reguleringsplan Venjar-Eidsvoll og Eidsvoll-Langset:  I mars eller april 2015 kunngjør Jernbaneverket oppstart av arbeidet med reguleringsplan for Eidsvoll-Langset, samt strekningen Venjar-Eidsvoll stasjon, hvor det også kun er enkeltspor i dag.  Målet er at reguleringsplanene skal være endelig fastsatt i løpet av 2016.

Ved kunngjøringen legges det fram et planprogram, som beskriver hvilke traséalternativer og hvilke temaer som skal utredes i løpet av planarbeidet og hvordan dette skal gjøres. Planprogrammet blir lagt ut til offentlig ettersyn og blir deretter politisk behandlet av Eidsvoll kommune.

Den nye reguleringsplanen vil altså også inkludere strekningen fra Eidsvoll stasjon til Dokknes, hvor det som nevnt pågår utfylling etter tidligere plan.  Dette gjøres bl.a. for at eventuelle avbøtende tiltak, miljøtiltak osv. som blir fastsatt i den nye reguleringsplanen, også skal gjelde denne strekningen.

Prosessen blir gjennomført i samsvar med kravene i Plan- og bygningsloven, og det avholdes bl.a. åpne informasjonsmøter når oppstart av reguleringsprosessen kunngjøres, samt når det ferdige forslaget legges fram for offentlig ettersyn. Alle berørte grunneiere varsles direkte.