Informasjonsmøte om planovergang på Sander

Bane NOR planlegger å flytte planovergangen på Sander. Hovedformålet med prosjektet er å bedre trafikksikkerheten i området, ved å sørge for at trafikanter ikke krysser jernbaneskinnene i samme plan som toget. Torsdag 8. april har vi et åpent informasjonsmøte om prosjektet.

Illustrasjon av anbefalt plassering av ny planovergang på Sander (i gult)

Informasjonsmøtet er åpent for alle, trykk på lenken under for å bli med. Møtet avholdes gjennom Teams Live, og du trenger ingen programvare for å delta. Du trenger heller ikke melde deg på. Det vil bli mulighet til å stille skriftlige spørsmål underveis.

Tidspunkt: Torsdag 8. april kl. 17.30
Lenke: Trykk her

Fra Bane NOR vil både prosjektleder, grunnerverver og kommunikasjonsrådgiver delta.

Planovergangen på Sander

Planarbeidet med å flytte planovergangen på Sander begynte i 2018. Målsettingene for prosjektet er å:

  • Redusere risiko for ulykker på Kongsvingerbanen
  • Øke kapasiteten for lange godstog på Kongsvingerbanen

Risikoen reduseres ved å fjerne eksisterende planovergang, og erstatte denne med en planskilt overgang – altså en overgang der jernbanen og andre trafikanter krysser i to ulike plan. En planskilt overgang kan gjøres både ved bru eller kulvert (en betongtunnel), og i dette prosjektet foreslår vi å bygge en planskilt overgang ved bruløsning.

Plandokumentene finner du på Sør-Odal kommunes hjemmesider.

Bru over jernbanen

Grunnforholdene i området er avgjørende for hvilken løsning vi anbefaler. I området ved Sander er det løsmasser i form av elveavsetninger og marin avsetning. Dette gjør en løsning med kulvert svært utfordrende. I tillegg til grunnforholdene har området også nærhet til Glomma, noe som gjør at grunnvannet står høyt. Dette gir en risiko for oversvømmelser. En kulvertløsning vil være teknisk vanskelig og svært kostbar å bygge, og i tillegg innebære risiko og stenginger og økte driftskostnader for de som vedlikeholder veien. Dette er hovedårsakene til at vi anbefaler å bygge den nye overgangen på bru.

Gi oss innspill!

Bane NOR ønsker å finne gode løsninger som minsker de negative konsekvensene av det ferdige jernbaneanlegget. Vi forsøker alltid å finne løsninger for å gjøre ulempene så små som mulig og ta hensyn under bygging. I dette arbeidet trenger vi innspill fra deg. Det kan være om stier som brukes som skoleveier, områder der barn leker, akebakker, friluftsområder som blir mye brukt av lokalbefolkningen, spesielle trafikkutfordringer og lignende. Innspill i planleggingen og i høringsperiodene kan gi oss verdifull informasjon om lokalområdet.

Du finner informasjon om hvordan du sender dine innspill på kommunens hjemmesider. Høringsfristen er 14. mai 2021.

Bane NOR fjerner planoverganger

Bane NOR har ansvaret for sikkerheten på planovergangene på togskinnene. Statistikken viser at de fleste ulykker på jernbanen skjer ved planoverganger, og vi jobber derfor kontinuerlig med å redusere antall overganger der biler og fotgjengere må krysse sporet. I Norge er det ikke tillatt med planovergang på dobbeltspor, og det er heller ikke tillat å anlegge nye planoverganger. Derfor bygges nye jernbanestrekninger uten planoverganger.

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med prosjektleder Kristin Østerhus (kristin.osterhus@banenor.no) eller kommunikasjonsrådgiver Thea Rønneberg (thea.ronneberg@banenor.no).