Hvorfor ballastrensing?

Hensikten med ballastrensing er å fjerne fraksjoner fra ballastpukken som er utenfor størrelsen 32-63 mm. Dette gjøres for å sikre god, stabil og drenerende ballastpukk som ivaretar jernbanesporets ønskede egenskaper.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Tyngden av tog og justering av sporet gjennom årene fører til at pukken som ligger under og mellom skinner/sviller blir knust til småstein og støv. Oversvømmelser fører også med seg mye uønsket masse inn i pukken. Dette gjør skinnegangen ustabil, det blir dårlig drenering av vann slik at vannet blir stående i sporet. Vannet samt forurensingene er med på å lede signalstrømmen som ofte gir signalfeil. Sporet er også ustabilt og mere utsatt for solslyng.

Ballastrensing skjer ved at ballastpukken graves ut ved hjelp av et gravekjede som går under svillene og denne pukken siktes før ballastavfall kontinuerlig lastes på jernbanevogner. Disse jernbanevognene med ballastavfall tømmes på mellomlager langs sporet, hvor det tas prøver av massene for å kartlegge forurensningsgraden med hensyn til miljø.

Rullende fabrikk på 500 meter
Renseverket er av typen «RM 76» og har en rensehastighet på ca. 120 meter i timen. Renseverket behandler 2 kubikkmeter masse pr. meter. Selve renseverket er 250 meter langt, og pukktoget som tilfører ny pukk er like langt. Altså til sammen en halv kilometer med en «rullende fabrikk». Renseverket bemannes av to lag med 40 mann. Bane NOR er byggherre og Baneservice er entreprenør.