Parkeringsstrategi

Jernbaneverket har laget oversikter der vi framstiller vår strategi for parkering ved stasjonene på de ulike strekningene.

Hensikten med disse rapportene er å gi konkrete føringer for hvordan parkeringstilbudet for bil og sykkel skal videreutvikles på de ulike strekningene, og gjennom det gi et godt grunnlag for en helhetlig og forutsigbar forvaltning av dagens anlegg og arealressurser.

Utredningen bygger på Jernbaneverkets overordnede parkeringsstrategi, og har som mål å omsette de overordnede føringene til konkrete anbefalinger for hver enkelt stasjon på strekningen. Arbeidet baserer seg på arealfaglige analyser, ikke transportøkonomiske modellberegninger. Utredningen ser parkeringskapasiteten på strekningen i sammenheng, og legger arealbruksmønster, togtilbud, lokalt kollektivtilbud samt framkommelighet på hoved-, gang- og sykkelveinett til grunn for analyser av behov og anbefalinger om tiltak.

Målet er at det skal utarbeides slike konkretiseringer for hele landet, men i første omgang er dette utarbeidet for Østlandet