Østlandsbyer mangler spor til parkering av flere tog

Befolkningsveksten og trafikkveksten gjør det nødvendig å bedre togtilbudet på Østlandet. Derfor planlegger Jernbaneverket for flere avganger og flere spor.

Nye hensettingsspor i Drammen. (Foto: Hilde Lillejord)Dette krever at det gjøres mer plass til parkering og vedlikehold av tog ved utvalgte stasjoner. Det er verken lange nok hensettingsspor eller tilstrekkelig areal til dette i dag. Derfor utreder nå Jernbaneverket i samarbeid med kommunene egnede steder ved utvalgte stasjoner på Østlandet. Rapportene med forslag til plassering er nå på høring.

Bedre togtilbud ikke mulig uten mer plass til parkering av tog
– Mer areal til parkering og vedlikehold av tog er helt nødvendig for å bedre togtilbudet, sier regional strategidirektør Sjur Helseth i Jernbaneverket. – Det er knapt med ledig areal nær byene, men vi satser på å finne gode løsninger i samarbeid med kommunene. Uten spor til hensetting (parkering) blir det verken hyppigere avganger eller lengre togsett, sier Sjur Helseth.
Det er viktig at hensetting (parkering) legges nær stasjonene der togene starter og stopper. Kjøring av tomme tog er dyrt og opptar plass på et allerede belastet jernbanenett.

Disse stedene/kommunene er berørt
Østfold: Mysen, Moss / Rygge / Råde, Fredrikstad / Sarpsborg
Akershus: Skedsmo / Ullensaker / Eidsvoll, Ski / Ås, Asker
Hedmark: Kongsvinger, Hamar / Stange / Ringsaker
Oppland: Gjøvik
Buskerud: Røyken, Hønefoss, Drammen / Nedre og Øvre Eiker, Kongsberg
Vestfold: Tønsberg / Sandefjord / Stokke

Kart med alternativer
Utredningen med forslag til steder for hensetting av tog er nå til høring blant berørte kommuner. Kart over mulige steder for hensetting og vedlikehold finner du på disse nettsidene:

www.jernbaneverket.no/hensetting

Fremtidsgrepet
Befolkningen øker – og med den biltrafikken. Storbyområdene kan ikke ta imot den økte biltrafikken og derfor legges det til rette for en storsatsing på jernbane. Siden 2012 har trafikkveksten på jernbane vært rekordhøy: 21 prosent. Et bedre togtilbud med hyppigere avganger og lengre togsett er derfor nødvendig for å møte det økte transportbehovet. På den måten kan den økte transporten som følge av befolkningsvekst og pendling skje på en effektiv og klimavennlig måte. I Nasjonal transportplan 2014-2023 er det et mål at trafikkøkningen tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. Nå utredes bedring av jernbanetilbudet som en del av underlaget til neste Nasjonal transportplan som skal gjelde fra 2017-2029.

Målet med utredningen Hensetting Østlandet er å "tilrettelegge for toghensetting og verkstedsfunksjoner for togmateriell som gjør det mulig å gjennomføre ønsket tilbudsforbedring på kort og lang sikt med bakgrunn i forventet etterspørsel."

Kontaktpersoner:
Regional strategidirektør Sjur Helseth tlf 911 12 494
Kommunikasjonssjef Thor Erik Skarpen tlf 916 55 144

En lokfører inspiserer et parkert togsett på hensettingsspor. (Foto: Øystein Grue)