Utredning Kongsberg-Hokksund

Jernbaneverket utreder ulike konsepter for et bedre jernbanetilbud på strekningen Hokksund-Kongsberg. Jernbaneverket studerer hvordan dobbeltspor på hele eller deler av strekningen vil kunne gi et forbedret tilbud og om dette bør skje gjennom utbedring av eksisterende trasé eller bygging av ny.