Tilråding for ny godsterminal i Trondheimsregionen

Jernbaneverket tilrår at en ny godsterminal i Trondheimsregionen legges til Torgård. Samtidig tilrås det at alternativet med lokalisering på Søberg ikke vurderes videre.

Dagens terminal på Brattøra. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Jernbaneverket leverer onsdag 14.januar sin utredning med tilråding for lokalisering av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen til Samferdselsdepartementet.

Jernbaneverket tilrår at det planlegges videre for en lokalisering på Torgård. Dette baseres på sterkere måloppfyllelse gjennom nærhet til både et etablert og framtidig næringsliv for transportskapende virksomheter. Dette antas å gi betydelige synergieffekter for alle typer distribusjon og øker sannsynligheten for mer gods på bane. Torgård har høyere fleksibilitet og kan bygges ut trinnvis.
De samme fordelene kan etter Jernbaneverkets vurdering ikke oppnås med en lokalisering på Søberg som var det andre av de to alternativene.

Trinnvis utbygging
Jernbaneverket anbefaler at det arbeides videre både med logistikk i selve godsterminalen, kostnadene ved utbyggingstrinnene og nytte for en trinnvis utvikling. Det etablerte samarbeidet med aktørene i bransjen må fortsette, og dette vil være særlig viktig for trinnvis utbygging.

Utredningen legges nå ut på høring til 1.mars 2015.

Vedlagt er Jernbaneverkets oversendelsbrev til Samferdselsdepartementet og selve rapporten

Planskisse for Torgård. (Multiconsult)