Mulighet for kombibane er utredet

Jernbaneverket har utredet muligheten for å bruke deler av jernbanenettet til kombibanedrift. Kombibanetog er tog som kan kjøre på minst to ulike banesystemer, for eksempel både togskinner og trikkeskinner. Strekningene som har blitt vurdert, er Hovedbanen fra Oslo til Lillestrøm og Jærbanen fra Stavanger til Egersund.

Trikk ved Kontraskjæret i Oslo. (Foto: Oslo Sporveier)Kombibane passer for lengre lokalreiser mellom bysentrum og omkringliggende tettbygde områder. Fordelen er at kombibanen kan kombinere jernbanens høye komfort og fremføringshastighet med trikkens fleksibilitet og nærhet til reisens start- og endepunkt. De reisende vil kunne transporteres fra bolig til arbeidssted uten å bytte transportmiddel. Kombibaner krever heller ikke store etableringskostnader siden det er et hovedpoeng at de bare skal trenge supplerende infrastrukturtiltak.

Jernbaneverkets utredning konkluderer med at det er kapasitet til å bruke jernbanenettet på Hovedbanen og Jærbanen til kombibanedrift, men det er ikke mulig å kjøre kombibane helt inn til Oslo S. På Hovedbanen må den kjøres ut i gatenettet ved Etterstad. Det finnes også noen begrensninger som det må tas hensyn til i et eventuelt videre arbeid, blant annet prioritering på banen i forhold til annen trafikk og forholdet mellom kombitogmateriell og utforming av stasjonsområdene for å tilfredsstille krav om universell tilgjengelighet.

Utredningen tar ikke stilling til om innføring av kombibane er et fornuftig tiltak, hvem som skal drive en slik bane eller tekniske krav utenfor jernbanenettet. Det er heller ikke vurdert kostnader eller gjort markeds- eller samfunnsøkonomiske analyser. Slike tema må utredes nærmere i samarbeid med lokale transportmyndigheter. Jernbaneverket har bedt Samferdselsdepartementet om å klargjøre hvilket ansvar Jernbaneverket skal ha i en eventuell utvikling av kombibaner, blant annet i hvilken grad Jernbaneverket skal engasjere seg økonomisk.