Grenlandsbanen

Sammenkoplingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen kalles Grenlandsbanen. Planutredningen for prosjektet ble fullført i april 2000. I 2001 vedtok Miljøverndepartementet at "Ytre korridor" skulle legges til grunn i den videre planleggingen. Konsekvensutredningens fase 1 er godkjent.

Grenlandsbanen utgjør den planlagte nye strekningen mellom Porsgrunn på Vestfoldbanen og Skorstøl på Sørlandsbanen. Målet med å bygge Grenlandsbanen er å gi et bedre jernbanetilbud i de befolkningstette områdene mellom Oslo, Drammen via Vestfold og Grenland til Kristiansand. Grenlandsbanen vil korte ned reisetiden mellom Kristiansand og Oslo og øke kapasiteten i jernbanenettet.

Før Grenlandsbanen kan realiseres er det en forutsetning at det først er bygd ny jernbane Larvik - Porsgrunn (Eidangerforbindelsen) og at Vestfoldbanen er modernisert på strekningene Holm - Nykirke og Barkåker - Tønsberg.

De berørte fylkeskommunene har vedtatt "Ytre korridor" for det videre planarbeidet. Denne korridoren tar av fra Vestfoldbanen nord for Porsgrunn stasjon, krysser Vollsfjorden i bru innenfor Grenland havn og går vesentlig i skogsterreng hele strekningen videre til Skorstøl. Det kan legges til rette for en stasjon i området ved Tangen i Kragerø og på Brokelandsheia i Gjerstad.

Kostnadene er beregnet til 3,8 milliarder kroner for ytre korridor. Strekningen Porsgrunn - Skorstøl er 59 kilometer. Reisetiden fra Oslo til Tangen / Kragerø vil bli ca 2 timer, fra Oslo til Kristiansand 3 timer og 15 minutter.

Jernbaneverket har i 2008 sagt ja til å bidra i et arbeid med å begrense korridorbredden for traseen gjennom Gjerstad.