Tett samarbeid må til for økt kapasitet på Ofotbanen/Malmbanan

Jernbaneverket og Trafikverket går inn for felles planlegging, differensiert brukerbetaling og trinnvis utbygging for å øke kapasiteten på Ofotbanen og Malmbanan mellom Kiruna og Narvik.

 Tett samarbeid på tvers av landegrensene er nødvendig for å utvikle Ofotbanen i tråd med den stadig økende etterspørselen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

Myndighetene i Norge og Sverige har i fellesskap gitt det svenske Trafikverket og Jernbaneverket i oppdrag å vurdere hvordan en utvidelse av kapasiteten på jernbanen fra Kiruna til Narvik best kan organiseres og finansieres. Arbeidsgruppen har nå levert sin rapport.

Stadig økende etterspørsel

Det er som kjent en stor og stadig økende etterspørsel etter kapasitet for å kjøre tog på strekningen.  Dette gjelder både malmtrafikk fra gruveområdene i Sverige, og etter hvert også i Finland, og ordinær godstrafikk. – Det har lenge vært klart at kapasiteten på strekningen må utvides, sier Gunnar Markussen i arbeidsgruppens sekretariat. Til nå har dette blitt løst med en gradvis utvidelse av kapasiteten. Det bygges nye og lengre kryssingsspor og banen har fått 30 tonns aksellast. Men alle undersøkelser viser at dette på ingen måte vil være tilstrekkelig for å møte behovene i markedet.

Dobbeltspor

Etter 2020 viser undersøkelser at etterspørselen etter malmtog kan øke fra 20 til 44 tog i døgnet, godstog kan øke fra 8 til mellom 12 og 26 tog i døgnet og persontog fra 6 til mellom 6 og 12 tog per døgn.  En utbygging til dobbeltspor er derfor både nødvendig og samfunnsøkonomisk lønnsomt. Spørsmålet er hvordan dette kan gjennomføres og organiseres på en hensiktsmessig måte for alle parter på tvers landegrensene.

Anbefalinger

Arbeidsgruppen fra Trafikverket og Jernbaneverket anbefaler at det arbeides videre med flere modeller for å finansiere en slik utbygging. Man ser for seg at dette kan gjøres enten ved statlige bevilgninger basert på avtaler mellom Norge og Sverige, et felles prosjektselskap, en modell for offentlig/privat samarbeid eller en omgjøring av Ofotbanen og Malmbanan til et felles statlig infrastrukturselskap.

Felles prosjekt


Det anbefales videre at det etableres et felles prosjekt mellom Trafikverket og Jernbaneverket for planlegging og utbygging av strekningen. Utbygging av det felles europeiske signalsystemet ERTMS vil uansett kreve en betydelig samordning. Det bør også etableres egne rammeavtaler med togselskapene, basert på  gjeldende EU-direktiver, for å skape nødvendig forutsigbarhet og lavest mulig risiko for alle parter. Man anbefaler at det innføres en differensiert brukerbetaling for å kjøre tog på strekningen ut fra de ulike markedenes betalingsevne. En utbygging av banen mellom Kiruna og Narvik bør skje trinnvis slik at effektene kan tas ut etter hvert som strekninger står klare.

Til slutt går de to lands etater inn for at det utredes muligheter for en harmonisering av de to lands regelverk for både teknisk utvikling, drift og trafikkstyring på strekningen.