Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning: Nytt logistikknutepunkt i Trondheim

Advansia AS, Samfunns- og naringslivsforskning AS og Det Norske Veritas AS, heretter kalt kvalitetssikringsgruppen (KSG), har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet gjennomfort kvalitetssikring av konseptvalgutredningen (KVU) for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen.

 

I rapporten har KSG besvart folgende tre sporsmål:

  • -Er kvaliteten på mottatt dokumentasjon tilstrekkelig?
  • -Er anbefalingen om konseptvalg riktig?
  • -Hva er viktig å ivareta i forbindelse med videre utredning av prosjektet?

Det tas sikte på at behandlingen av godsterminalene på Alnabru, i Trondheim og i Drammen kan skje som en samlet regjeringsbehandling. Behandlingen vil også skje i lys av  Jernbaneverkets og Statens vegvesens forslag om en bred samfunnsanalyse av godstransporten i Norge.