Anbefaler delt godsløsning sør for Trondheim

Jernbaneverket anbefaler at konseptet ”delt sør” legges til grunn for det videre arbeid med logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Med denne anbefalingen legger Jernbaneverket vekt på å bidra til mer konkurransekraft for næringslivet og samtidig ta hensyn til ytre miljø.

Flere områder er vurdert for mulig lokalisering av nytt logistikk-knutepunkt ved Trondheim.
 
I dette ligger å gi mest mulig konkurransedyktige betingelser for næringslivets transporter. I tillegg vil de alvorligste konsekvenser når det gjelder inngrep i det ytre miljø unngås.

Etter høringsrunden, som resulterte i 63 innspill fra alle berørte parter og interessenter, og behandlingen av merknadene i disse, samt behandling av saken på ledernivå i Jernbaneverket, foreligger det nå en klar faglig anbefaling.

De sentrale spørsmålet har vært; -hva gir mer gods på bane? Og hva gir mer gods på sjø? Og hva bidrar til mindre godstrafikk i og gjennom Trondheim sentrum? Det er ønskelig med en god løsning som ivaretar framtidens trimodale (bane, sjø og veg) transporter i Midt-Norge.

Konseptanalysen for logistikknutepunkt i Trondheimsregionen har vist at det foreligger flere valgbare løsninger. Konkurransekraft, tidsperspektiv, gjennomførbarhet, robusthet o.l. er punkt som vil kunne gi ulike preferanser for valg av konseptløsning.

Sør for Trondheim

De lokaliseringene i konsept ”delt sør” som er evaluert er logistikknutepunkt på Torgård eller Søberg med eksisterende havner på Orkanger og Brattøra - eller Torgård i kombinasjon med Muruvik uten Brattøra. Konsept integrert øst er logistikknutepunkt samlokalisert med havn.

Hovedtyngden av de intermodale godstransportene i dag og overskuelig framtid vil framføres i korridoren mellom Østlandet, Trøndelag og Nordland. Det er udiskutabelt et stort behov for et nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen.

Analysene av konseptene viser at lokaliseringene innenfor 10-20 km fra Trondheim sentrum er best egnet til å løse framtidens transportbehov. Man ser ikke at samlokalisering har avgjørende betydning verken for jernbane- eller sjøtransporten. Jernbaneverket ønsker å bidra til å utvikle effektive forbindelser mellom havn og jernbaneterminal og med det legge til rette for integrerte løsninger.

Merknadene fra næringslivet er tydelig på at en lokalisering sør for Trondheim er å foretrekke. Fylkeskommunale, kommunale og andre myndigheter er splittet, men mange har som utgangspunkt at Integrert konsept er mest framtidsrettet. Samtidig er det sterke høringsuttalelser som går i mot lokaliseringsalternativene som ligger i konsept Integrert øst fra beboer- og miljøorganisasjoner. I konsept ”delt sør” er det kun Søberg som har tilsvarende negative merknader.

Anbefaling

Jernbaneverket anbefaler at det gjennomføres en konsekvensutredning i neste fase med konsept delt sør for Trondheim i kombinasjon med effektive forbindelser til havn i Trondheimsregionen. Uttredningen må omfatte arealplan, logistikkanalyser, vurdering av trinnvis utvikling samt nødvendige planavklaringer for jernbane, terminal, veg og havn. Dette bør gjennomføres i tett dialog med nevnte interessenter, andre regionale etater og planmyndigheter. I tillegg bør det igangsettes en plan for å binde sammen logistikkfunksjonene slik at man skaper mulighet for en integrert løsning selv om funksjonene er splittet.

Dagens godsterminal på Brattøra skal erstattes av nye og moderne terminal. JBV anbefaler at denne legges sør for Trondheim. (Foto: Njål Svingheim)