Store og viktige jernbaneprosjekter får plass i Nasjonal transportplan

Jernbanedirektør Elisabeth Enger gleder seg over den betydelige satsingen på jernbanen som regjeringen legger opp til i sitt forslag til Nasjonal transportplan. Til sammen foreslås det en ramme på 168 milliarder kroner i ti-års perioden. Spesielt er det gledelig at det foreligger en tydelig tidfesting og klare målsettinger for videre InterCity-utbygging på Østlandet.

Intercitytog passerer gjennom anleggsområdet langs Mjøsa sommeren 2012. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

Det gjennomsnittlige investeringsnivået til jernbanen foreslås økt med mer enn 50 prosent i ti-årsperioden i forhold til budsjettet i 2013, fra 6,1 milliarder kroner til 9,2 milliarder kroner pr. år.   Intercity-utbyggingen skal stå ferdig med sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg, Fredrikstad og Hamar i 2024.

Regjeringen foreslår at  InterCity-prosjektene er aktuelle for en ny ordning med ærskilt prioriterte prosjekter.  Ordningen vil kunne sikre en mer forutsigbar finansiering.  - Det er svært etterlengtet, sier Elisabeth Enger, som også er positiv til det arbeidet som er i gang for å effektivisere  planprosessene.

Investeringsmidlene i første fire-års periode vil i hovedsak gå til prosjekter som pågår eller er under oppstart. Det gjelder Follobanen, dobbeltspor Arna-Bergen, Hell-Værnes, samt prosjektene på intercity-strekningene; Langset-Kleverud på Dovrebanen og Holm-Nykirke og Farriseidet-Porsgrunn på Vestfoldbanen.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger er glad for satsingene i NTP. (Foto: Øystein Grue)

Samtidig vil Jernbaneverket ha stort trykk på et omfattende planarbeid for å kunne sikre en god gjennomføring  av investeringsprosjektene som får oppstart senere i ti-års perioden. – Vi er også klar til å gå løs på en rekke utredningsoppdrag, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.  Bl.a. skal det tverretatlig settes i gang et arbeid med en bred analyse av godstransportene nasjonalt, med et spesielt fokus på Østlandsområdets terminalstruktur.

Jernbanedirektøren er også fornøyd med at det foreslås et høyt nivå på drift-, vedlikehold og fornyelse i ti-års perioden under ett, med en økning på 45 prosent i forhold til budsjett 2013.  I fornyelsen inngår også utskifting av eldre signalanlegg til det nye felleseuropeiske systemet ERTMS. Gjennom  Nasjonal  transportplan gis det et tydelig startsignal  for denne viktige moderniseringen av jernbanens signalteknologi, sier Enger.

Samferdselsminister Marit Arnstad presenterte Nasjonal transportplan 12.april. <strong> Foto: Øystein Grue </strong>
 
Jernbanedirektøren er opptatt av at det innenfor rammene til drift- og vedlikehold sikres mest mulig midler til fornyelse av den eksisterende infrastrukturen, og at vi får mest mulig jernbane igjen for pengene. -Effektiviseringsprogrammet som regjeringen varsler i Nasjonal transportplan vil derfor ha høy prioritet i Jernbaneverket, sier Elisabeth Enger.

--
Kontaktpersoner:  Jernbanedirektør Elisabeth Enger  treffes via kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland tlf. 916 55155