Vanlige spørsmål

Lurer du på noe om Jernbaneverkets InterCity-satsing? Her er en liten samling spørsmål vi ofte får.

Hva er Jernbaneverkets InterCity-satsing?
InterCity er planlegging av delstrekninger som ikke er bygget eller er under bygging. Nasjonal Transportplan 2014-23 legger opp til at InterCity-strekningene mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdig utbygd innen 2024. Utbyggingen skal videreføres til Lillehammer, Skien og Halden i 2030.

- Hvor er InterCity plassert geografisk?
Intercitystrekningene er definert som jernbanen mellom Oslo og henholdsvis Lillehammer, Halden og Skien.

- Hvorfor InterCity-satsing?
Prognoser for Oslo og det sentrale Østlandsområdet viser sterk vekst i folketallene de kommende tiårene. Økt mobilitet medfører behov for utvikling av bærekraftige transportløsninger. Et drastisk løft i togtilbudet i intercitynettet vil spille en viktig rolle både for avlastning av hovedstadsområdet, og for utvikling av bo- og arbeidsområdene langs InterCity-strekningene.

- Hvilke fordeler oppnås med InterCity?
• Legger til rette for et tilbud som møter etterspørselen etter transport i takt med befolkningsveksten.
• Gir korte reisetider, hyppige avganger og god regularitet.
• Bidrar til utviklingen av en flerkjernestruktur langs strekningene og avlastning av Oslo-området.
• Utvikles med velfungerende knutepunkter, og at samarbeidet med de andre aktørene i byene bidrar til at flest mulig får nytte av satsingen.
• Har nok kapasitet til å frakte mer gods på tog.

- Hvilke InterCity-strekninger er under bygging i dag?
• Utbyggingsprosjekter Vest: Parsellene Holm - Nykirke og Farriseide - Porsgrunn, som begge er under bygging.
• Utbyggingsprosjekter Øst: Parsellen Langset - Kleverud (banedelen av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen). Er under bygging. Ferdigstilles høsten 2015.
• Follobanen: Nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski. Er en del av Indre InterCity, og er under bygging.

- Hva er kommende prosjekter i Jernbaneverkets InterCity-satsing?
Følgende tre parseller ble 1. oktober overført til Utbyggingsprosjekter Øst:
• Venjar – Langset: Nytt dobbeltspor. Starter rett nord for Eidsvoll og fortsetter til Langset på Minnesund).
• Kleverud – Sørli: Bygging av nytt dobbeltspor. Starter rett nord for Langset - Kleverud (Fellesprosjektet E6-Dovrebanen) og fortsette over Tangenhalvøya til Sørli i Stange kommune.
• Sandbukta - Moss – Såstad: Nytt dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert en ny jernbanestasjon i Moss.

- Hvordan fordeles roller og ansvar i Jernbaneverkets InterCity-satsing?
InterCity -prosjektet ivaretar ansvaret for planfasen og Utbyggingsenhetene Øst og Vest har ansvaret for byggefasen.  I planfasen ivaretar InterCity-prosjektet ansvaret for tekniske valg (design og konsept). Knutepunktutvikling ivaretas både i plan- og byggefasen. Byggefasen starter ved oppstart av arbeid med reguleringsplan og detaljplan.

Finner du ikke svaret på det du lurer på her, eller på nettsidene våre, så send oss gjerne en e-post på: moning@jbv.no