Åpne planverksted i Bærum, Hole og Ringerike

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 inviterer til åpne planverksted i Bærum, Hole og Ringerike. Temaet er planprogrammet for reguleringsplan med konsekvensutredning for ny jernbanetrasé fra Sandvika til Hønefoss og ny firefelts veg fra Høgkastet (sør for Rørvik) til Hønefoss.

Dialog med innbyggerne i Bærum, Hole og Ringerike kommuner er viktig. Her fra et grunneiermøte om arkeologi i Hole i juni i år. Foto: Helge Andersen

Planprosessen for fellesprosjektet skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har som statlig planmyndighet ansvar for behandling og fastsetting av de plandokumentene som utarbeides.

I september skal prosjektet oversende forslag til planprogram til departementet. I planprogrammet redegjøres det for hvilke tiltak og alternativ som skal utredes, konsekvenser av tiltak som skal utredes samt hvilke prosesser det legges opp til i planarbeidet.

Medvirkning
- Når vi nå inviterer til åpne planverksted er det flere årsaker til det. For det første ønsker vi å møte innbyggerne i de berørte kommunene for å informere om prosjektet som vi er i gang med å planlegge. Flere av nøkkelmedarbeiderne i prosjektet er også på plass. Dette blir da en gylden anledning å bli kjent med dem, sier leder for planprosesser og samfunnskontakt i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Knut Sørgaard.

For det andre ønsker prosjektet å informere om det pågående planarbeidet. Arbeidet med planprogrammet er i sluttfasen. Planverkstedene med innbyggerne vil være en fin anledning å få innspill og synspunkter til selve planprogrammet.

- Vi ønsker medvirkning fra innbyggerne. På planverkstedet vil vi som navnet tilsier legge opp til en grundig arbeidsøkt i mindre grupper der alle som vil kan komme med sine kommentarer og innspill. På den måten får vi involvert flere enn om alt foregår med innlegg fra podiet og spørsmål i plenum, forteller Sørgaard.

Håper mange kommer
På planverkstedene vil planleggere fra Jernbaneverket og Statens vegvesen delta for å besvare spørsmål og delta i dialogen.

- I tillegg vil også våre rådgivere som bistår oss i planarbeidet være til stede under planverkedene, legger Sørgaard til.

Det blir arrangert tre planverksteder fordelt på tre dager. Et verksted i hver av de berørte kommunene Bærum, Hole og Ringerike.

- Vi håper mange tar turen innom for å bli informert, kunne være med å bidra i planarbeidet og slå av en prat med oss i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, avslutter Knut Sørgaard.


Tid og sted for planverkstedene

Bærum:
Når: Tirsdag 23. august, klokken 19.00 – 21.30
Hvor: Skui grendehus, Skuiløkka 13

Ringerike:
Når: Onsdag 24. august, klokken 19.00 – 21.30
Hvor: Klækken hotell

Hole:
Når: Torsdag 25. august, klokken 19.00 – 21.30
Hvor: Sundvolden hotell