Utbyggingsstrategi for IC-strekningene

Ikke lenge etter at Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2014-23 ga Samferdselsdepartementet et oppdrag til Jernbaneverket om å lage en utbyggingsstrategi for IC-strekningene. Svaret ble brukt i arbeidet med Statsbudsjettet for 2015.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Klikk på fila for å se stor utgave.

Allerede på 90-taIlet ble det konkludert med at det økte transportbehovet som følger av at vi blir stadig flere i IC-området burde møtes med et effektivt jernbanetilbud, som på infrastruktursiden fordret moderne dobbeltsporet bane. Noe dobbeltspor er bygget, og 75 kilometer bygges nå. For resterende strekninger behandlet Stortinget konseptvalgutredningen sammen med NTP. Der ble det gitt klare føringer for hvordan tilbudet skulle kunne utvikles trinnvis, hvordan infrastrukturen skulle bygges ut i etapper, og hvor mye det skulle koste. Dernest sendte Samferdselsdepartementet et oppdragsbrev der de ba om en konkretisering av føringene i NTP, i form av en utbyggingsstrategi.

Det er ikke mulig å finne én utbyggingsstrategi som fullt ut tilfredsstiller alle føringer i NTP, derfor er den overordnede fremdriftsplanen basert på avveininger mellom ulike føringer og hensyn.

I den overordnede fremdriftsplanen er det gjort en avveining mellom:

  • bevilgningstakt i NTP
  • hvilke deler av infrastrukturen som skal være ferdigstilt til ulike tidspunkt i NTP
  • mulighet for trinnvis tilbudsutvikling og tilrettelegging for godstrafikk slik det beskrives i NTP
  • behov for færrest mulig midlertidige tiltak
  • optimal ressursbruk og rasjonell utnyttelse av nøkkelkompetanse
  • realistisk årlig investeringsnivå, og ikke for store svingninger i investeringsbehovet
  • koordinering med andre prosjekter, i regi av Jernbaneverket og andre aktører

I tillegg er det på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet varianter av fremdriftsplanen som i større grad er tilpasset føringene i NTP om kostnadsfordeling (A) og tidspunkt for ferdigstilling av ulike deler av infrastrukturen (B). Investeringskostnadene øker og den samfunnsøkonomiske lønnsomheten synker for disse variantene, som derfor ikke blir basis for planleggingen.

Utbyggingsstrategien danner grunnlag for Jernbaneverkets videre arbeid med IC-satsingen.