InterCity kan planlegges og bygges på ti år

Utbygging av InterCity-strekningene kan lette presset på Oslo og vil med korte reisetider og hyppige avganger gjøre store deler av Østlandet til et sammenhengende bo- og arbeidsmarked. Det viser konseptvalgutredningen for InterCity-strekningene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

<strong> Foto: Thor Erik Skarpen </strong>Hele prosjektet er beregnet å koste 130 milliarder kroner og kan raskest fullføres på ti år, med fem års planprosess og fem års byggetid.
– Utredningen viser at det er fullt mulig å gjøre dette raskt, men da kreves det et politisk vedtak med forutsigbar finansiering, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

– Nødvendig satsing

Bare i Oslo og Akershus er det ventet 450 000 nye innbyggere innen 2040. Store investeringer i samferdsel må gjøres for å møte trafikkveksten dette vil føre med seg. Det er ikke tilstrekkelig ledig areal til å bygge ut veinettet inn i Oslo. Derfor må kollektivtrafikk løse de store utfordringene som befolkningsveksten gir.
– Moderne jernbane som ryggrad i et effektivt kollektivsystem peker seg derfor ut som et nødvendig satsingsområde, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

17 rapporter overlevert

Jernbanedirektør Elisabeth Enger og prosjektleder Anne Siri Haugen overleverte konseptvalgsutredningen om InterCity-strekningene til statsråd Magnhild Meltveit Kleppa i regjeringskvartalet i Oslo torsdag 16. februar. Konseptvalgutredningen er koordinert med Høyhastighetsutredningen og gir en rekke svar og anbefalinger knyttet til valg av konsept for strekningene Oslo-Halden, Lillehammer og Skien. Kommuner, fylkeskommuner, næringsliv og organisasjonsliv har vært involvert i utredningen.

  Fakta og anbefalinger fra utredningen:

• Beregnet kostnad på 130 milliarder inkluderer gjenstående kostnader på øvrige  prosjekt som allerede er igangsatt eller planlagt
• 230 kilometer ny jernbane for InterCity-tog, høyhastighetstog og godstog er utredet
• For det meste 250 km/t som dimensjonerende hastighet
• Mulighet for fire Intercity-tog i timen i hver retning
• Byutvikling og fortetting av arbeidsplasser, boliger og servicetilbud svært viktig for å bygge opp om satsingen 
• Klimanøytralt* etter 5 år for Østfoldbanen, 6 år for Dovrebanen til Lillehammer og 8 år for Vestfoldbanen
• Reduksjon i CO2-utslipp på 45000 tonn pr år
• Kan gjennomføres på 10 år (planlegging og prosjektering på 5 år og bygging på 5 år)
• Sannsynligvis optimalt å gjennomføre på 13 år
• Avklart sluttdato og forutsigbar finansiering avgjørende for rask gjennomføring
• Planlegging etter plan- og bygningsloven lagt til grunn

Betydning for den enkelte pendler

• Moderne jernbane gir kort reisetid, hyppige avganger og høy pålitelighet. Kombinert med enkel overgang til lokal kollektivtrafikk, blir dette meget attraktivt for pendlerne.

• Bo- og arbeidsmarkedet rundt Oslo blir større. Moderne jernbane til byene i Vestfold, Østfold og på østsiden av Mjøsa vil forstørre hovedstadsregionen og i praksis skape en sammenhengende 2-millionersby.

*Follobanen og øvrige prosjekt som allerede er igangsatt er ikke regnet med når det klimaregnskap