Forslag til planprogram for Sørli–Brumunddal

Varsel om oppstart av arbeid med kommunedelplan med konsekvensutredning og høring av planprogram for dobbeltsporet jernbane mellom Sørli og Brumunddal i kommunene Stange, Hamar og Ringsaker.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Klikk på kartet for å se stor utgave.

Jernbaneverket kunngjør i medhold av Plan- og bygningsloven §§ 11-5 og 11-12 oppstart av arbeid med kommunedelplan m/ konsekvensutredning. Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn og sendes på høring jf. PBL §§ 4-1 og 11-13.


Jernbaneverket planlegger dobbeltspor på strekningen Sørli – Brumunddal. Planarbeidene er forankret i Nasjonal transportplan 2014-2023 og planprogrammet omfatter alternativene H1 og H5 fra tidligere trasestudier. Dette er de to alternativene Jernbaneverket mener svarer best på de behov og mål som gjelder for strekningen. Jernbaneverket legger vekt på at InterCity-strekningene skal bygge opp under byutvikling, hvor veksten i transport kan tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange.


Planprogrammet ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 8. desember 2014 til 15. februar 2015.


Merknader sendes til: Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar, alternativt til postmottak@jbv.no

Merknadene merkes: “InterCity-prosjektet høringsuttalelser planprogram Sørli – Brumunddal”

Frist for uttalelser er 15. februar 2015.

Jernbaneverket lanserte planprogrammet på et åpent møte 8.12.14 kl. 19.00 på Gregers i Hamar.

Forslag til planprogram kan nå leses her.

Informasjonsdager

Jernbaneverket vil ha åpne informasjonsdager  15. desember 2014 i Hamar på Torghjørnet og 17. desember 2014 i Stange Rådhus og Ringsaker i kommunebygget i Brumunddal, klokka 14.00-18.00 alle steder. Det vil også bli avholdt informasjonsdager i kommunene i januar, hvor lag og foreninger kan reservere tidspunkt for å treffe planleggingslederne. Nærmere informasjon om tid sted vil bli annonsert på Jernbaneverket og kommunenes hjemmesider.

Kontakt:

Spørsmål knyttet til kommunedelplanen og planprogrammet kan rettes til Jernbaneverket InterCity-prosjektet:

Planleggingsleder Sørli – Hamar v/  Harald Monsen, monhar@jbv.no, 918 11 628 
Planleggingsleder Hamar – Lillehammer v/  Sverre N. Setvik, sesv@jbv.no, 922 87 758
Kommunikasjonsleder Ingunn Monstad, ingunn.monstad@jbv.no, 976 12 100