Hva er en konsekvensutredning (KU)?

Under er en kortfattet forklaring av hva en konsekvensutredning inneholder.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

En KU er en metode som sikrer at man ser på konsekvenser en utbygging får for samfunn og miljø. Hvilke tema som skal utredes, og hvilke metoder som skal benyttes, følger av planprogrammet
(se "Planprosessen" for mer info).

Konsekvensutredningen deles opp i «prissatte» og «ikke prissatte» konsekvenser.
Hver av konsekvensene blir utredet for hvert alternativ.

Prissatte konsekvenser:
Trafikantnytten
Offentlig nytte
Operatørnytten
Investeringskostnadene
Støy
Klimaregnskap

Ikke prissatte konsekvenser:
Landskapsbilde
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmiljø
Kulturmiljø
Naturressurser

Lokale og regionale virkninger (bosetting, arbeidsmarked m.m.) vurderes for seg.

Hvordan vurdere ikke-prissatte konsekvenser?
Man benytter en fast metode for hvert av punktene:
Først definerer man delområder og deres verdi i forhold til temaet, f. eks landskapsbilde.
Så vurderer man omfanget, dvs positiv/negativ, konkret, påvirkning av tiltaket.
Deretter vurderes konsekvensen av tiltaket: De fordeler og ulemper tiltaket medfører.
Til slutt vurderes avbøtende tiltak.

Andre ting som vurderes:
Konsekvenser i anleggsperioden (eks deponi, rigg, støy, forurensning, sikkerhet etc)
Risiko- og sårbarhetsanalyse