Planprosessen

Her kan du lese mer om planprosessen og når du kan komme med dine innspill og kommentarer til Jernbaneverket.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planprogram
Planprogrammet er en «plan for planen» og er første steg i planleggingen av ny jernbane. Jernbaneverket utarbeider forslag til planprogram, mens de berørte kommunene som er planmyndighet til slutt fastsetter planprogrammet.

Planprogrammet gir formål, rammer og premisser for det videre planarbeidet. Planprogrammet inneholder blant annet:

  • hvilke korridorer som skal utredes i neste planfase
  • hvilke konsekvenstemaer som skal utredes og hvordan
  • hvordan medvirkningen skal foregå

Offentlige etater, grunneiere og andre interesserte kan komme med innspill når planprogrammet legges ut på høring. Dette skjer normalt når oppstart av planarbeidet blir varslet.

Jernbaneverket ønsker i denne fasen innspill på:

  • hvilke korridorer som bør utredes videre
  • hvilke temaer som bør utredes
  • hvordan informasjon og medvirkning skal gjennomføres i senere planfaser

Kommunedelplan med konsekvensutredning
Planlegging av større utbyggingsprosjekter behandles vanligvis gjennom en kommunedelplan. Dette er det andre steget i planleggingen av nytt dobbeltspor. 

Alle kommuner har en kommuneplan som grunnlag for virksomheten i kommunen. Planen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder eller temaer.

En kommunedelplan inneholder overordnede prinsipper for den fremtidige utbyggingen av nytt dobbeltspor og inkluderer valg av trasékorridor. 

Konsekvensutredningen beskriver prosjektets innvirkning på miljø og samfunn, og gir oss det nødvendige grunnlaget for å anbefale en korridor. Les mer om konsekvensutredning her

Ytterligere optimalisering av valgt trasé blir gjort i neste planfase, som er reguleringsplanfasen.

Du kan gi dine innspill til Jernbaneverket når kommunedelplanen med konsekvensutredning legges ut på offentlig høring.

Reguleringsplan
Dette er tredje og siste steg i planleggingen av ny jernbane. I reguleringsplanen skal innholdet i kommunedelplanen detaljeres videre. Jernbaneverket utarbeider forslag til reguleringsplan, mens det er politikerne i den berørte kommunen som til slutt vedtar planen. 

Obs: Siden er under utvikling