Fredrikstad – Sarpsborg

Det nye dobbeltsporet mellom de to største Østfoldbyene blir ca. 18 kilometer og omfatter ny stasjon i Fredrikstad og ombygging av eksisterende Sarpsborg stasjon.

Korridoren, som begynner i Seut vest for Fredrikstad sentrum, er tett bebygd og grunnforholdene i området er stedvis krevende. I planprosessen skal Jernbaneverket jobbe med å finne gode løsninger for både beboere og for tilgrensende infrastruktur i området.

Dobbeltsporet skal være ferdig bygd til Fredrikstad i 2024 og til Sarpsborg i 2026. Foto: Hilde Lillejord, JBV

Jernbaneverket varslet 11. mai oppstart av arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt InterCity dobbeltspor Fredrikstad – Sarpsborg. Samtidig ble forslag til planprogram lagt ut på høring.

Arbeidet med kommunedelplanen omfatter også riksvei 110 Simo - St. Croix, fylkesvei 118 ny Sarpsbru med utvidelse eller eventuell omlegging av riksvei 111 øst for Hafslund. 

Konsekvensutredning
Kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen Seut–Fredrikstad–Sarpsborg skal utarbeides i tidsrommet 2016–2018. Konsekvensutredningen skal gi det nødvendige beslutningsgrunnlaget for anbefaling av en korridor. Dette vil innebære arbeid med optimalisering av linjen innenfor de ulike forslagene som blir fastsatt i planprogrammet.

Kortere reisetid og doblet frekvens
Når det er sammenhengende dobbeltspor til Sarpsborg, vil togfrekvensen kunne dobles og reisetiden fra Oslo til Sarpsborg kortes ned med ca 25 minutter.

Samarbeid
Jernbaneverket samarbeider bredt i planleggingen av nytt dobbeltspor. Her er noen eksempler på pågående samarbeid med andre aktører i Østfold.

Parallelloppdrag Fredrikstad: Samarbeid mellom Jernbaneverket, Statens vegvesen, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune om utvikling av nytt knutepunkt på Grønli i Fredrikstad.

Samarbeid med Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen om felles planlegging for kryssing av Sarpsfossen. 

Jernbaneverket vil bidra inn i Sarpsborg kommunens sentrumsplan. Vi skal også samarbeide om parallelloppdrag for knutepunktet Sarpsborg stasjon.

Grunnundersøkelser og registreringer
Jernbaneverket er i gang med grunnundersøkelser på strekningen, og skal i 2016 gjøre en del innmålinger av terreng og konstruksjoner. Registrering av naturmiljø, kulturhistorisk miljø og andre forhold med betydning for konsekvensutredningen utføres i den aktuelle korridoren i 2016.

Fakta
Seut-Fredrikstad-Sarpsborg (18 km).
2016: Planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning. Ny Fredrikstad stasjon på Grønli og ny Sarpsborg stasjon på eksisterende stasjonsområde, samt kryssing av Sarpsfossen inngår i planleggingen.
2016-2018: Kommunedelplan med konsekvensutredning.
2021: Mulig byggestart.
2026: Planlagt ferdigstillelse til Sarpsborg.

Om prosjektet
Jernbaneverket har ansvar for planlegging og bygging av nytt dobbeltspor. Kontaktinformasjon til prosjektet finner du her.

Ta kontakt
Om du har spørsmål til prosessen kan du kontakte planleggingsleder Alf Louis Solvang.