Sarpsborg - Halden

Dobbeltsporet mellom Sarpsborg og Halden er planlagt ferdig utbygd i 2030. Strekningen er 23 km lang.

Strekningen Sarpsborg - Halden planlegges ferdigstilt til 2030. Ny stasjon i Halden inngår i planleggingen. Foto: Hilde Lillejord

Jernbaneverket la i mai 2016 frem en forstudie som inkluderer denne strekningen. Forstudien er ikke en del av den formelle planprosessen, men et innledende arbeid for å forberede videre prosess. Hensikten er å kvalitetssikre mulige korridorer og identifisere spesielle utfordringer på strekningen. Jernbaneverket skal i planleggingen legge til rette for mulig videreføring av dobbeltsporet til Sverige.

Det nye dobbeltsporet skal gi et godt og moderne togtilbud for persontrafikk lokalt, regionalt og til utlandet. I tillegg skal prosjektet legge til rette for at mer gods kan fraktes på jernbane. Når dobbeltsporet står ferdig til Halden vil reisetiden til Oslo være kortet ned med inntil 40 minutter.

Føringer for prosjektet

  • Dobbeltsporet skal tilrettelegges for en fart på 250 km/t der dette er mulig (og ikke gir vesentlige merkostnader sammenliknet med en fart på 200 km/t).
  • Dobbeltsporet skal være ferdig bygd til Fredrikstad i 2024 og til Sarpsborg i 2026. Jernbaneverket skal planlegge med sikte på ferdigstillelse til Halden i 2030.
  • Jernbaneutbyggingen skal være samfunnsøkonomisk lønnsom, kostnadene skal holdes nede og det skal være et tett samarbeid med de ulike kommunene og aktørene om knutepunktutvikling rundt stasjonene.
  • Infratrukturen skal legge til rette for en frekvens på fire InterCity- tog per time per retning og økt kapasitet for fjerntog til/fra utlandet samt godstog.

Ta kontakt
Om du har spørsmål til prosessen kan du kontakte planleggingsleder Alf Louis Solvang.