Utsettelse Haug - Seut

Offentlig ettersyn av planprogram for strekningen Haug – Seut utsettes.


Jernbaneverket har utarbeidet et forslag til planprogram for strekningen Haug – Seut. Planprogrammet gir en beskrivelse av anbefalt alternativ for nytt dobbeltspor, og hvordan planarbeidet er tenkt gjennomført. Råde kommune behandlet forslaget i Utvalg for miljø og teknikk 12. mai, og stiller i vedtaket noen krav til videre prosess. Med bakgrunn i dette har Jernbaneverket valgt å utsette tidligere varslet høringsperiode.

InterCity-prosjektet er i dialog med Råde kommune om videre framdrift, og vil legge ut oppdatert informasjon på hjemmesiden fortløpende. Berørte grunneiere vil bli tilskrevet i eget brev.