Nyheter

 • Jernbaneverkets høringsuttalelse om Hamar

  1. juni leverte Jernbaneverket forslag til kommunedelplan og anbefalte korridor 1 vest. Hamar kommune har lagt ut alle tre korridorer på høring. Jernbaneverket står fast ved sin anbefaling, og har levert høringsuttalelse med flere innsigelser.

 • Mulighetsstudier av kulvertalternativet i Hamar

  Jernbaneverket har engasjert et eksternt konsulentbyrå og eget rådgivningsteam for å få et nytt blikk på hvilke muligheter kulvertløsningen kan gi Hamar by. Det eksterne forslaget ble presentert 7. september for formannskapet i Hamar.

 • Nye illustrasjoner på folkemøte

  Jernbaneverket viste nye illustrasjoner fra Strandgata på folkemøtet på Hamar. Illustrasjonene kan du se her.

 • Feil svar fra Rett Linje

  Aksjonsgruppen Rett Linje som ønsker en jernbanestasjon på Rolvsøy i Østfold, og en såkalt Bybane, fremsetter en rekke misvisende påstander om riving av hus, kostnader, støy og godstrafikk. Det skriver Jernbaneverkets prosjektdirektør i denne kronikken.

 • Evaluering av parallelloppdragene i Fredrikstad ferdigstilt

  Jernbaneverket, Fredrikstad kommune, Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune har gitt en felles anbefaling om hvordan innspillene til utvikling av Grønli stasjon og områdene rundt bør tas med i videre planarbeid.

 • Jernbaneverket og knutepunktutvikling

  Tett og konsentrert utbygging rundt knutepunkt er et etablert mål som flere parter må samarbeide om. Jernbaneverket er èn av flere aktører i dette samarbeidet

 • Hvorfor Jernbaneverket fraråder korridor 2 (midt) og 3 (øst) på Hamar

  Korridor 2 er det dyreste alternativet av alle og det er knyttet stor usikkerhet til anleggsgjennomføringen. Hovedgrunnen til å fraråde korridor 3 er manglende godstilknytning mot Rørosbanen og stasjonslokaliseringen.

 • Informerer grunneiere i Drammen

  I forbindelse med utleggelse og høring av kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity-strekningen Drammen-Kobbervikdalen, er Jernbaneverket i gang med åpne kontordager og informasjonsmøter.

 • Engasjerte deltakere på folkemøtene i Sarpsborg og Fredrikstad

  Engasjementet var stort på Jernbaneverkets folkemøter i Sarpsborg 31. mai og i Fredrikstad 1. juni. Mange ønsket å vite hvor det fremtidige dobbeltsporet skal gå. Flere var også kommet for å fortelle hvor de mener det bør legges.

  Engasjementet var stort da Jernbaneverket inviterte til åpne møter i Sarpsborg og Fredrikstad. Mange hadde spørsmål og innspill om nytt InterCity dobbeltspor.
 • Anbefaling for dobbeltspor Sørli – Hamar - Brumunddal

  1. juni orienterte Jernbaneverket kommunestyrene i Stange, Hamar og Ringsaker om forslag til kommunedelplan, konsekvensutredning og anbefaling av trasé fra Sørli til Brumunddal.

  Ingressbildet viser illustrasjon over Hamar.