InterCity og parkering på stasjonene

InterCity-satsingen skal bidra til at veksten i persontransporten på Østlandet tas med kollektiv, sykkel og gange. En viktig forutsetning for å lykkes med det er sentral stasjonslokalisering og knutepunktutvikling rundt de nye stasjonene. Da blir toget lett tilgjengelig, og de fleste kan velge å gå, sykle eller reise kollektivt til stasjonen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonfoto: Njål SvingheimNoen steder kan færre biloppstillingsplasser være et konstruktivt virkemiddel knyttet til ambisjonen om å få flere til å reise kollektivt.

InterCity-satsingen dekker et stort geografisk område, og stasjonene er lokalisert i områder med svært ulik karakter – fra by til spredtbygde strøk. Det påvirker om de reisende har mulighet til å gå, sykle eller reise kollektivt til stasjonen eller om det bør være et tilbud om innfartsparkering når det nye dobbeltsporet står ferdig. De ulike stasjonsprosjektene må derfor utformes i tråd med overordnede føringer, men med utgangspunkt i lokale forutsetninger.

For at det samlede transportbehovet skal bli minst mulig sier NTP 2014-2023 følgende om arealutviklingen rundt stasjonene:


”Det bør vurderes å legge til rette for innfartsparkering, særlig ved knutepunkt og jernbanestasjoner som ligger utenfor by- og tettstedssentra og hvor det ikke er god kollektiv tilbringertransport. Innfartsparkering er særlig godt egnet ved stasjoner og holdeplasser som ligger i nærheten av hovedveger med god framkommelighet og utenfor tettsteder. Arealene i nærheten av store stasjoner og kollektivknutepunkt i byene og tettbygde områder bør først og fremst benyttes til bolig- og næringsformål med høy utnyttelsesgrad, slik at det samlede transportbehovet blir minst mulig. Dette medfører samtidig reduserte negative miljøvirkninger for samfunnet.” (Kilde: NTP 2014-2023, s 152)

Det betyr at arealkrevende innfartsparkering ikke vil være en del av de nye stasjonsprosjektene i byområder. Her vil det være fokus på knutepunktutvikling og gode løsninger for gående, syklende og kollektivreisende.
På stasjoner i spredtbygde strøk vil innfartsparkering, i form av et rimelig og kapasitetssterkt parkeringstilbud på flate, kunne være et kollektivtiltak. Det vil kunne bidra til at de reisende velger en kort lokal bilreise og en lang togreise inn mot Oslo, ikke bil hele veien.

I denne rapporten ses stasjonene og parkeringstilbudet på banestrekningen i sammenheng. Basert på stasjonens lokalisering, arealbruk og tilgjengelighet er det gjort en overordnet vurdering av hvor innfartsparkering vil være et reelt virkemiddel for økt kollektivandel og hvor det må søkes andre mer bymessige løsninger. Hensikten er å gi tydelige rammer og bidra til tidlig forventningsavklaring, slik at andre knutepunkt-aktører med ansvar for arealplanlegging og tilrettelegging for kollektiv, sykkel og gange kan følge opp InterCity-satsingen innenfor sine ansvarsområder.

Her følger noen hovedanbefalinger fra tre banevise rapporter om temaet som ble ferdigstilt i vår.

De tre rapporten utgjør InterCity-prosjektets planforutsetninger for parkering, basert på Jernbaneverkets parkeringsstrategi.

Østfoldbanen
Det bør tilrettelegges for innfartsparkering ved stasjonene Råde og Rygge. Stasjonene i dette området har overlappende nedslagsfelt. Et godt innfartsparkeringstilbud i Råde og Rygge vil derfor kunne avlaste nabostasjonene, hvor det bør søkes mer bymessige løsninger.

Lenke til rapporten

Vestfoldbanen
Ny stasjon i Horten bør tilrettelegges for innfartsparkering. I tillegg til å betjene Horten by vil den være attraktiv for pendlere fra de spredte, bilbaserte boligområdene i nærområdet. Stasjonene i dette området har overlappende nedslagsfelt når det gjelder potensielle passasjerer. Et godt innfartsparkeringstilbud i Horten vil derfor kunne avlaste nabostasjonene, hvor det bør søkes mer bymessige løsninger.

Lenke til rapporten

Dovrebanen
Ved stasjonene Tangen, Stange, Brumunddal og Moelv bør det legges til rette for innfartsparkering. I Hamar bør kapasiteten for innfartsparkering reduseres og det bør søkes mer bymessige løsninger. I Lillehammer bør dagens kapasitet for innfartsparkering ivaretas samtidig som det søkes mer bymessige løsninger.

Lenke til rapporten