Vestfoldbanen legger til rette for by- og regionsutvikling

Kortere reisetid, økt kapasitet og frekvens og et pålitelig togtilbud som binder byene og tettstedene langs Vestfoldbanen sammen. Det er viktige punkter i Jernbaneverkets anbefalte løsning for strekningen Oslo–Skien.


Etter gjennomgang og analyse av ni ulike konsepter, anbefaler Jernbaneverket
en løsning med dobbeltspor tilpasset 250 km/t og trasé under Vestfjorden fra Tønsberg til Stokke/Torp. Anbefalingene er gitt i Jernbaneverkets konseptvalgutredning for Intercitystrekningene. På Vestfoldbanen vil dette redusere reisetiden betraktelig. Ny, effektiv reisetid fra Oslo til Tønsberg vil være 1 time, mot tidligere
1 time og 28 minutter. Reisetiden Oslo–Porsgrunn vil reduseres med over en time, fra 2 timer og 45 minutter i dag, til 1 time og 36 minutter.

Mer miljøvennlig

Redusert reisetid og økt pålitelighet vil gjøre det mer attraktivt å dagpendle med tog mellom Grenland, Vestfold og Oslo. Det betyr at belastningen på veinettet vil bli betydelig mindre, og biltrafikken inn mot Oslo vil reduseres med 2000 personturer per døgn og 500 personturer
i rushtiden. Dette vil bedre både miljøet og sikkerheten. Den anbefalte jernbaneløsningen vil gi en reduksjon i CO2utslipp med 15 000 tonn per år. Når flere velger tog framfor bil vil også antall trafikkulykker reduseres med cirka 27 skadde og drepte per år. Det nye InterCitytilbudet legger til rette for by- og regionsutvikling i Vestfold og Grenland. Det skal
bygges nye sentralt plasserte kollektivknutepunkter med kort omstigingstid til lokal kollektivtrafikk. Det ligger til rette for fortetting av boliger og arbeidsplasser rundt stasjonene, noe som vil bygge opp under miljøvennlige kollektive løsninger og vitalisere byene og tettstedene.

Flere tog i timen

 Bedre reiseforhold for pendlerne vil gi en betydelig økning i antall reisende på samtlige stasjoner, økningen vil variere fra en dobling på noen stasjoner til en mangedobling på stasjonene som ligger lengst fra Oslo. Dobbeltsporet vil gi en kapasitetsøkning på fra ett til fire InterCitytog i hver retning i timen. Dette vil dekke etterspørselen for persontransport i lang tid framover. Tiltaket vil også gjøre det mulig å nå kravet om 95 prosent punktlighet for persontog, noe som også kommer pendlerne til gode. På Vestfoldbanen vil det med den anbefalte løsningen være kapasitet på sporet for fire intercitytog og ett til to fjerntog eller høyhastighetstog i timen.

Anbefalt løsning for Vestfoldbanen:

• Antall reisende: 9,5 millioner, antall reisende fra hver stasjon vil øke med fra 100 % til 500 %
• Reisetider: Oslo – Tønsberg: 1:00 (1:28 i dag), Oslo – Porsgrunn: 1:36 (2:45 i dag)
• Kostnader: Dobbeltspor med mulighet for å kjøre 250 km/t beregnet å koste 40 milliarder kroner.
• Miljø: 15 000 tonn CO2 i redusert utslipp per år. 27 færre drepte og skadde i trafikker per år.
Fra byggingen av nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen ved Barkåker. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>