Østfoldbanen knytter bo- og arbeidsområdene sammen

Jernbaneverkets foreslåtte InterCity-utbygging på Østfoldbanen vil redusere reisetiden med 20–40 minutter. Den foreslåtte løsningen vil gjøre det mulig å oppnå kravet om 95 prosent punktlighet, både for person og godstog.

På strekningen fra Oslo til Halden reduseres reisetiden med 37 minutter til 1 time og 8 minutter. Fra Fredrikstad vil det ta 47 minutter å komme til Oslo, 21 minutter raskere enn i dag. Jernbaneverket anbefaler en InterCity-løsning med dobbeltspor via Fredrikstad, Sarpsborg og med stasjoner sentralt i alle Østfoldbyene. Dette er i tråd med målsettingen om at InterCity skal være et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo og arbeidsområdene godt sammen. I Østfold og Follo er det beregnet en befolkningsvekst på nærmere 100 000  personer de neste 20 årene. Sammen med den store veksten i Oslo betyr det økt behov for et godt transporttilbud mellom byene.

4,8 millioner reiser

Frekvensen for InterCity-togene kan øke til fire tog i timen til Fredrikstad og to tog i timen til Halden. Anslagsvis vil 4,8 millioner mennesker bruke InterCity i Østfold hvert år, opp fra dagens 2,3 millioner. Antall reisende til/fra Fredrikstad, som er den største byen langs denne InterCity-strekningen, beregnes å øke med 800 000 passasjerer til 1,8 millioner årlig. Kapasiteten for godstog øker kraftig, og vil legge til rette for en betydelig overføring av gods
fra veg til bane, en økning til 45 prosent markedsandel i forhold til 17 prosent
i dag. Tiltaket vil på lang sikt kunne dekke etterspørselen etter både personreiser og godstransport.

I miljøbalanse etter fem år

Den foreslåtte løsningen vil redusere CO2utslippene med 17 000 tonn hvert år. Veinettet inn mot Oslo er allerede i dag overbelastet, og InterCity-togene vil ta 1400 personturer i døgnet vekk fra veiene, hvorav 600 i rushtidene. Utbyggingen av InterCity-strekningen vil gå i miljøbalanse allerede etter fem år, etter det vil alle reduksjoner i CO2utslipp være ren gevinst.

Mindre støy

4000 mennesker vil få redusert støyplagene hvis den foreslåtte traseen velges. Selv om arealutfordringen ved å ta trafikkveksten på vei er større enn på jernbane, har  jernbanebyggingen også arealutfordringer. Disse vil bli fulgt opp i det videre arbeidet.

Anbefalt løsning for Østfoldbanen:

• Antall reisende: 4,8 millioner per år, opp fra dagens 2,3 millioner
• Reisetider: Oslo – Halden 1:08 (1: 37 i dag), Oslo – Fredrikstad 0:47 (1:08 i dag)
• Kostnader: Dobbeltspor via alle byene med mulighet for 250 km/t sør for Sarpsborg: 20 milliarder
• Miljø: 17 000 tonn Co2 i redusert utslipp per år. 24 færre drepe og skadde i trafikken hvert år.

Østfoldbanen fikk på 1990-tallet dobbeltspor fram til Sandbukta ved Moss. <strong> Foto: JBV </strong>