Dovrebanen løser etterspørselen

Jernbaneverkets anbefalte løsning for Dovrebanen til Lillehammer gir muligheter for fire Intercitytog og ett til to fjerntog i timen, samt 20 godstog hver vei i døgnet. Dette tilbudet vil oppfylle etterspørselen i lang tid fremover.


Reisetiden fra Hamar til Oslo vil bli på 55 minutter, en reduksjon på 28 minutter sammenlignet med dagens reisetid. Fra Lillehammer til Oslo vil det ta 1 time og 23 minutter, en reduksjon på 51 minutter. I Mjøsområdet forventes en befolkningsvekst på 10 - 20 prosent de nærmeste 30 årene. Sammen med den store befolkningsøkningen i Osloområdet betyr dette stort behov for et godt transporttilbud til Osloområdet og mellom byene i Mjøsregionen. Antallet reisende med Intercitytog over Hamar stasjon vil dobles til cirka 1,5 millioner.
Det vil også bli en dobling til én million reiser over Lillehammer stasjon. De fleste stasjonene ligger optimalt lokalisert nær sentrum i tettstedene og byene, og det gir muligheter for utvikling av boliger og arbeidsplasser innenfor gangavstand.

2,9 millioner reisende

Den anbefalte løsningen har en forventet kostnad på 34,6 milliarder kroner og vil betjene etterspørselen på 2,9 millioner passasjerer hvert år, opp fra dagens 1,5 millioner passasjerer. Det anbefalte konseptet vil innebære dobbeltspor med mulighet for å kjøre i 250 km/t, med flere forbikjøringsspor for saktegående tog. Spørsmålet om togets hastighet skal være 200 eller 250 km/t vil ha liten betydning for Intercitytilbudet i seg selv. Men dersom en fremtidig høyhastighetsbane bygges gjennom Gudbrandsdalen, vil alternativet for 250 km/t øke fleksibiliteten og bidra til å sikre et godt tilbud for passasjerer og gods. Dagens bane vil ikke benyttes som avlastningsspor for godstrafikk på grunn av høye driftskostnader og store miljøkonsekvenser. En nedleggelse av nåværende spor vil ha positive miljøeffekter ved at strandsonen langs Mjøsa kan frigis til friluftsliv. Miljø og arealmessige utfordringer må likevel vektlegges i det videre arbeidet.

Stor godskapasitet

I tillegg til persontog vil det være kapasitet for 20 godstog i døgnet i hver retning, det gir en kapasitet som er mer enn en tredobling i forhold til dagens godstrafikk. Løsningen vil gi en vesentlig forbedring av punktligheten og vil ligge innenfor målet om 95 prosent punktlighet.
Beregningene viser en årlig reduksjon i utslipp av 13 000 tonn CO2, og utbyggingen forventes å gå i miljøbalanse etter fem år. Dessuten vil trafikken i et allerede overbelastet
vegnett reduseres, og antallet skadde og drepte vil reduseres med 36 hvert år.

Anbefalt løsning for Dovrebanen:

• Antall reisende, anslått til 2,9 millioner per år mot ca 1, 5 millioner i dag
• Reisetider: Oslo – Hamar: 55 min (1:23 i dag), Oslo – Lillehammer 1:23 (2:14 i dag)
• Kostnader: Dobbeltspor med mulighet for å kjøre 250 km/t er beregnet å koste 34,6 milliarder kroner
• Miljø: 13 000 tonn CO2 i redusert utslipp per år. 36 færre drepte og skadde i trafikken per år.

Dovrebanens intercitytog sør for Jessheim på Gardermobanen. Med samme banestandard også videre nordover fra Eidsvoll vil etterspørselen på strekningen kunne oppfylles. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>