Jernbaneverket lager mulighetsstudie for intercitysatsing

Jernbaneverket er i full gang med en mulighetsstudie, som skal gi en samlet vurdering av intercitysatsingen på Østlandet. Analyser av blant annet kostnader og mulig gjennomføring for to alternative utbyggingsprinsipper for de første strekningene, Vestfold- og Østfoldbanen, skal være klare være ferdige på sensommeren i år.

Her fra Holm i Sande starter Jernbaneverket i sommer utbyggingen av ny bane videre sørover i Vestfold. <strong>Foto: Njål Svingheim </strong>
Jernbaneverkets gjeldende strategi for intercityområdet forutsetter dimensjonerende hastigheter på 200 km/t og stopp i alle byer på strekningene. -Nå utredes i tillegg utbygging for hastigheter på 250 km/t eller mer slik også stortingsvedtaket om Nasjonal transportplan legger til grunn, forteller prosjektleder Anne Siri Haugen. Dette forutsetter analyser av blant annet hva slags togtilbud og driftskonsepter infrastrukturen skal dimensjoneres for, mulige trasekorridorer etter de to ulike alternativene for dimensjonering og hvordan byer og stoppesteder bør og kan betjenes. Det ses også på kostnader og nytte, overordnede konsekvenser for omgivelsene og en plan for gjennomføring.

Østlandet


Jernbaneverket har kommet langt med slike vurderinger for Østfoldbanen og Vestfoldbanen. I neste omgang analyseres Dovrebanen, og i en senere fase skal det også vurderes om flere og eventuelt hvilke av de andre banene på Østlandet som bør innlemmes i et framtidig intercity-område.

Siktemålet med Jernbaneverkets studie samsvarer med den intercityutredning som NHO har fått utarbeidet. NHOs innspill vil være ett av mange viktige bidrag i utredningsprosessen for å fastlegge baneløsninger for intercityområdet, sier Anne Siri Haugen.

Lenker:

-Ny Vestfoldbane

-Oslo – Ski / Østfoldbanen

-Intercityutredning