Film fra Sørli-Brumunddal

I filmen kan du følge korridoren Jernbaneverket anbefaler gjennom kommunene Stange, Hamar og Brumunddal, og se hvordan det kan se ut i Hamar med den foreslåtte løsningen med kulvert.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I Stange anbefaler Jernbaneverket at det utredede alternativet mellom Sørli og Ottestad og  hovedalternativet, Stange vest - 2a mellom Ottestad og Åkersvika, legges til grunn for videre arbeid. 

I Ringsaker anbefaler Jernbaneverket å legge det utredede alternativet mellom Jessnes og Brumunddal til grunn for videre planlegging.

I Hamar anbefaler Jernbaneverket korridor 1 med stasjon ved dagens stasjon, og at begge alternativene, både med bro over Hamarbukta og kulvert under (bro og kulvert) legges ut på høring. Jernbaneverket mener at kulvertløsningen er den beste, gitt at noe av merkostnaden kan dekkes inn gjennom byutvikling i de utfylte områdene nær stasjonen, og det er lokal oppslutning  om det.

Ansvaret for å utvikle gode knutepunkter er plassert hos flere aktører. Jernbaneverket bidrar med en sentral stasjonsplassering og en kulvert som gir nytt areal for bebyggelse. Men for å få til god byutvikling må Hamar også bidra. Derfor har Jernbaneverket satt noen premisser om at Hamar må bygge tett og høyt i området nordøst for stasjonen.

Dersom Hamar foretrekker løsningen med bro eller ikke ønsker å inngå en avtale med Jernbaneverket om utbygging, vil Jernbaneverket anbefale broløsningen.

Denne filmen viser alle korridorene som er konsekvensutredet.

Jernbaneverket har konsekvensutredet fire traséer. Det er to alternativer over Hamarbukta i korridor 1 (bro og kulvert), ett alternativ med to forskjellige stasjonsplasseringer i korridor 2 og ett alternativ i korridor 3.

Konsekvensutredningene ble gjennomført for å tydeliggjøre fordelene og ulempene med de forskjellige traséene. 1. juni fikk kommunene Stange, Hamar og Ringsaker overlevert kommunedelplan med valg av endelig trasékorridor.