Vil gjøre Larvik attraktiv med gode transportløsninger

Mål og mulige løsninger for Larviks fremtidige transportsystem var tema på mandagens workshop på Farris Bad.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Statens vegvesen leder arbeidet i samarbeid med Jernbaneverket, Larvik kommune og Larvik Havn for å se på transportløsninger i sammenheng. Hovedmålet er å skape en mer attraktiv by.

Foto: Nils Fredrik Lysebo/Larvik kommune

Mandag ble det avholdt arbeidsverksted på Farris Bad i Larvik med deltagere fra ulike interessegrupper, velforeninger, næringsliv, eiendomsaktører, politikere og offentlig sektor. Prosjektleder Eva Preede i Statens vegvesen var godt fornøyd med engasjementet og interessen blant de frammøtte.

 – Dagen i går ga oss verdifulle innspill og kommentarer til de forslagene som allerede er utarbeidet. Disse vil bli bearbeidet videre for å velge ut et knippe ulike prinsippløsninger som skal analyseres, sa Preede.

Foto: Nils Fredrik Lysebo/Larvik kommune

– Nå er det opp til Larvik kommune å føre en arealpolitikk som legger til rette for fortetting og en mer kompakt byutvikling. Økt konkurranse­kraft for miljøvennlige transportformer og færre biler i sentrum gir flere gående, syklende og kollektivreisende, som igjen er viktig for utvikling av et levende bysentrum, sa hun videre.

Endelig stasjonsplassering i 2018
Jernbaneverkets planleggingsleder Morten Klokkersveen fortalte at endelig plassering av ny jernbanestasjon i Larvik vil være klart i 2018, etter at de ulike alternativene konsekvensutredes for å vurdere alle fordeler og ulemper. Hvilke alternative stasjonsplasseringer og traséer de skal utrede i Larvik, bør vedtas allerede høsten 2016.

 Denne illustrasjon er kun foreløpige vurderinger.

– Vi har foreløpig ikke laget noen fullstendig sammenstilling av stasjonslokaliseringer, men den foreløpige vurderingen er at innen tema by- og knutepunktutvikling, vurderes Johan Sverderups gate (Torget) og dagens plassering som den beste. Bøkeskogen (Bergeløkka) og Thor Heyerdahl vgs vurderes som svakest innen dette fagtemaet. Innen temaet teknisk gjennomførbarhet og anleggsgjennomføring, vurderes alle alternativene som ligger med tunnel under sentrum av byen som svært utfordrende å bygge, sa Klokkersveen.

– Ingen av stasjonslokaliseringene er enkle å bygge, men foreløpig vurderes alternativer som ligger på dagens bakkenivå, eller hevet opp med mulighet for passasje under, som mindre utfordrende enn de nedgravde stasjonene, sa han.

Videre framdrift
Mandag 30. november arrangeres et folkemøte sammen med Mulighetsanalyse Larvik.

– Der vil folk få utfyllende informasjon og status om den pågående prosessen, forklarte Klokkersveen, og la til at undersøkelser har utgangspunkt i KVU-korridorer. Det er behov for ytterligere undersøkelser, og boringer vil fortsette gjennom planperioden.

– Vi tilegner oss stadig ny kunnskap. Generelt sett er det et stort spekter av grunnforhold under Larvik, med ulike tykkelser av løsmasser over bergarter, der områder har relativt stor mektighet av kvikkleire. Vi går på tvers av terrengformasjonene, noe som gir en ekstra utfordring der det ikke er fjell, sier Klokkersveen.

Forstudiet skal se på sammenhengende korridorforslag gjennom kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Stokke, Sande og Larvik, og gi økt kunnskap for å avgjøre hvilke forslag og spørsmål som bør, og ikke bør inn, i planprogrammet.

Ut på høring i mai
Forstudiet avsluttes i februar og forslaget til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i mai 2016. Planprogrammet er kontrakten mellom Jernbaneverket og kommunene på hvilke alternativer som skal vurderes, og hvordan planleggingen skal utføres med forslag til planprosess og konsekvensutredning.

– Målet med planarbeidet er at alle de fem berørte kommunene våren 2018 kan vedta en kommunedelplan som har avklart hvor ny jernbane skal gå og hvor stasjonen skal ligge, sier Klokkersveen. 

Dette arbeidet foregår parallelt med arbeidet med å se på byens transportsystem i sammenheng. Larvik kommune har vedtatt at man ønsker en sentrumsnær stasjon egnet til å fremme byutvikling. Videre skal det legges til rette for at stasjonen skal fungere som et knutepunkt. Foto: Nils Fredrik Lysebo/Larvik kommune