Samarbeidsgruppemøte i Stokke

Samarbeidsgruppen for Tønsberg – Larvik var samlet til et heldags arbeidsmøte i Stokke. Gruppen ble presentert for Jernbaneverket status i søk etter stasjoner og korridorer i forstudien.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

En spent og engasjert blanding av fagfolk og kommuneansatte fra Vestfold, var samlet i kommunestyresalen i Stokke rådhus for å diskutere og gjennomgå status for planarbeidet for Tønsberg-Larvik sammen med ansatte fra InterCity-prosjektet og deres rådgivere.
Miljømål
Første del av møtet ble brukt til å fortelle hvordan det arbeides med prosjektets miljømål der de fire hovedmålene innen miljø ble presentert: 
1: Arealeffektivt transportsystem som følge av redusert behov for veiutbygging
2: Reduserte utslipp
3: Muliggjøre en utvikling av kompakte byer og tettsteder som minimaliserer transportbehovet
4: Få inngrep og reduserte virkninger i verdifulle områder
Hovedmålene skal konkretiseres framover gjennom utarbeidelse av miljøprogrammet, som er prosjektets handlingsplan for miljø.
Prosjektdirektør Anne Siri Haugen fikk mange gode innspill fra samarbeidsgruppen på fredag. Foto: Hilde Lillejord/JBV
Det neste punktet på programmet var å presentere den overordnede fremdriftsplanen for planarbeidet frem til vedtak av kommunedelplaner våren 2018, med tid for gruppearbeid med det formål å identifisere risikofaktorer for forsinkelser.
Jernbaneverket fikk mange nyttige innspill angående risiko og mulige risikoreduserende tiltak, for å sikre fremdriften i planarbeidet. Dette tas med videre i styringen av prosjektet.
De frammøtte syntes det var spennende å se de ulike forslagene for korridorer og stasjoner som ble presentert. Foto: Hilde Lillejord/JBV
Korridor- og stasjonsutfordringer
Siste del av møtet ble viet informasjon om arbeidet med korridor- og stasjonsøk med informasjon om muligheter og utfordringer som man har avdekket til nå.
Terje Grennes, fra Norconsult  beskrev jakten på de gode korridorene slik: -Ingen linje er enkel, det er bare grader av vanskelighet.
Planleggingsleder Morten Klokkersveen fra Jernbaneverket understrekte også viktigheten av å finne løsninger som tilfredsstiller kravet om høy gjennomkjøringshastighet på hele strekningen, for å gi reisetidsbesparelser og høy samfunnsnytte for prosjektet. Dette er forankret i Statsbudsjettet og retningslinje 2 til NTP-arbeidet.
 
- Det vi har vist i dag er bare foreløpige vurderinger som kan endres med mer kunnskap, fram til vi legger forslag til planprogram til offentlig ettersyn mai 2016. Vi har et omfattende arbeid foran oss med å sammenstille fagtema til en helhetlig vurdering, oppsummerte Klokkersveen.
Jernbaneverket fikk mange nyttige innspill på risiko og mulige risikoreduserende tiltak for å sikre fremdriften i planarbeidet. Foto: Hilde Lillejord/JBV

Neste møte med samarbeidsgruppen for Tønsberg-Larvik er 4. desember i Larvik.