Utkast til planprogram for Tønsberg – Larvik

Torsdag 21. april presenterte Jernbaneverket sitt forslag til alternativer og avgrensning av planområdet for Samarbeidsgruppen til prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det jobbes for fullt med utkast til forslag til planprogram før politisk behandling og høring for det videre arbeidet med kommunedelplaner med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor fra Tønsberg til Larvik. Jernbaneverkets anbefaling av utredningskorridorer til planprogrammet bygger på faglige vurderinger av kunnskap som er innhentet og sammenstilt i arbeidet med en forstudie. Planprogrammet, som er «planen for planen», skal beskrive utredningsalternativer, utredningstema og –metodikk, samt opplegg for medvirkning i arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning.

Jernbaneverkets foreløpig forslag til avgrensning av planområdet for Tønsberg-Larvik

Bakgrunnen for arbeidet med dobbeltsporstrekningen Tønsberg – Larvik er bestillingen gitt i Nasjonal transportplan 2014-23 om at Jernbaneverket skal planlegge for et moderne jernbanenett med hyppigere avganger, kortere kjøretider og høy punktlighet.

Gode løsninger for hele Vestfoldbanen
– Jernbaneverket må se hele Vestfoldbanen i sammenheng. Det er viktig å finne løsninger som er teknisk gjennomførbare, samfunnsøkonomisk forsvarlige og som kan gi hele Vestfold de beste mulighetene for utvikling, forklarer fungerende planleggingsjef i Jernbaneverket Toril Wiig.

Konseptvalgutredningen for InterCity-strekningen (KVU IC) Oslo-Skien, føringer i Nasjonal transportplan 2014-23 og InterCity-planleggingen i Statsbudsjettet for 2015 er lagt til grunn i arbeidet. Flere omfattende undersøkelser er foretatt for å kartlegge grunn- og bergforhold langs hele strekningen og alternativer ut over KVU-alternativene er blitt vurdert.

Jernbaneverkets forslag er basert på vurderinger innen følgende områder:

 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet
 Jernbaneteknisk funksjonalitet
 Stasjonslokalisering, by- og knutepunktutvikling
 Ikke prissatte virkninger, (potensielle arealkonflikter)
 Teknisk gjennomførbarhet, anleggsgjennomføring og trafikkavvikling i byggefasen

Vil presentere forslagene for kommunene før politisk behandling og høring
Forslag til planprogram skal presenteres for og behandles av planmyndighetene, som kommer med sine råd før Jernbaneverket legger forslaget ut til offentlig høring til høsten. I høringsperioden er det anledning til å komme med høringsuttalelser til planprogrammet.

Forstudiet, som er Jernbaneverkets forberedende arbeid til planprogram og kommunedelplan, vil bli tilgjengelig på prosjektets nettsider. I forstudiet vil det fremgå hvilke utredningsalternativer Jernbaneverket ønsker å bringe inn i planleggingen etter plan- og bygningsloven.