Grunnboringer starter opp i sommer

Jernbaneverket starter nå med grunnboringer på strekningen Tønsberg – Larvik. Kunnskapen som samles inn skal brukes i arbeidet med kommunedelplaner for nytt dobbeltspor på strekningen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Flyfoto av Tønsberg. Her starter grunnundersøkelsene i juli. Foto: Anne Mette StorvikHensikten med undersøkelsene er å finne ut hvor dypt det er til fjell og hva slags masser som finnes i grunnen. Arbeidet starter opp i Tønsberg og på Nøtterøy i juli.

- Vi skal i løpet av sommeren og høsten undersøke grunnen langs hele strekningen mellom Tønsberg og Larvik. Informasjonen vi får fra undersøkelsene vil hjelpe oss i arbeidet med å vurdere de ulike korridorene og stasjonsløsningene langs strekningen, forteller prosjekteringsleder Toril Wiig i Jernbaneverket. 

Kontakter grunneierne
Grunnundersøkelsene gjennomføres av Norges Geoteknisk Institutt (NGI) på oppdrag fra Jernbaneverket. Jernbaneverket kontakter de aktuelle grunneierne og inngår avtale før undersøkelsene starter. Grunneiere i Tønsberg og Nøtterøy har allerede mottatt slike varsel.

I Vestfold er det mange kulturminner, også i de områdene hvor det planlegges ny dobbeltsporet jernbane.

– Vi har derfor nær dialog med kulturminnemyndighetene slik at vi får plassert borepunktene best mulig, og unngår verneinteressene i området, forteller Toril Wiig.

Jernbaneverket trenger informasjon om grunnforhold og stabilitet også utenfor de områdene som kan bli direkte berørt av planlagt trasé og byggearbeider.

- Det er derfor ikke direkte sammenheng mellom borepunktene og den fremtidige plasseringen av dobbeltsporet. Endelig korridor skal fastsettes gjennom arbeidet med kommunedelplan, påpeker Toril Wiig.

Borer over 380 hull
I første omgang skal det bores ca. 40 punkter i Tønsberg og på Nøtterøy. For hele strekningen skal det bores over 380 hull i løpet av sommeren og høsten.

For å sikre et godt grunnlag for gjennomføringen av prosjektet kommer Jernbaneverket til å undersøke grunnen i flere runder. Dette gjelder både under planlegging, og i forbindelse med senere prosjektering og bygging av det nye dobbeltsporet.