Fortsetter med flere grunnundersøkelser i Vestfold

Jernbaneverket fortsetter nå med grunnboringer og seismiske undersøkelser på strekningen Tønsberg – Larvik. Hensikten med undersøkelsene er å finne ut hvor dypt det er ned til fjell og hva slags masser som finnes i grunnen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Grunnboringene gjennomføres av Norges Geoteknisk Institutt (NGI). Foto: NGI

Konseptene som til nå er blitt undersøkt stammer fra KVU (Konseptvalgutredningen) som ble gjort i forkant av etableringen av InterCity-prosjektet. Alle disse konseptene har på ulike måter utfordringer med hensyn til bl.a. reisetid, friluftsområder, kulturmiljø, grunnforhold og byggbarhet. I det videre arbeidet har våre rådgivere Norconsult og Asplan Viak utviklet nye konsepter og forslag til løsninger som nå vurderes. Flere av disse trenger ytterligere grunnlagsdata og utvikling for at de kan klareres fra å være forslag til reelle konsepter, som kan inngå i planprogrammet.

- Vi skal i løpet av  2016 fortsette med å undersøke grunnen på strekningen mellom Tønsberg og Larvik. Informasjonen vi får fra undersøkelsene vil hjelpe oss i arbeidet med å vurdere de ulike korridorene og stasjonsløsningene langs strekningen, forteller prosjekteringsleder Toril Wiig i Jernbaneverket.

Jernbaneverket trenger informasjon om grunnforhold og stabilitet også utenfor de områdene som kan bli direkte berørt av planlagt trasé og byggearbeider. Foto: NGI

Kontakter grunneierne
Grunnboringene gjennomføres av Norges Geoteknisk Institutt (NGI), og de Seismiske undersøkelsene gjennomføres av Geophysix AS, begge på oppdrag fra Jernbaneverket. Jernbaneverket kontakter de aktuelle grunneierne og inngår avtale før undersøkelsene starter.

Jernbaneverket trenger informasjon om grunnforhold og stabilitet også utenfor de områdene som kan bli direkte berørt av planlagt trasé og byggearbeider. 
- Det er derfor ikke direkte sammenheng mellom borepunktene og den fremtidige plasseringen av dobbeltsporet. Endelig korridor skal fastsettes gjennom arbeidet med kommunedelplan som er planlagt ferdigstilt våren 2018, påpeker Toril Wiig.

Bildet viser prøvesylinderen liggende på terrenget etter den er tatt opp fra grunnen. Foto:NGI

For å sikre et godt grunnlag for gjennomføringen av prosjektet kommer Jernbaneverket til å undersøke grunnen i flere runder. Dette gjelder både under planlegging, og i forbindelse med senere prosjektering og bygging av det nye dobbeltsporet.