Samarbeid for nye spor

Fredag 5. juni arrangerte Jernbaneverket møte med samarbeidsgruppen for InterCity-strekningen Tønsberg-Larvik.

Ledere fra regional myndighet og kommunalsjefer og rådmenn fra Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Stokke var samlet sammen med Jernbaneverket og rådgiverne Norconsult og Asplan Viak, for å diskutere hvordan det videre samarbeidet mellom kommunene og Jernbanevekt skal fungere.

- Disse møtene er en faglig arena hvor vi kan drøfte innholdet i forstudiet, og i det senere planarbeidet, innledet planleggingsleder Morten Klokkersveen.

- For å klare å gjennomføre det på en god måte, er vi avhengige av å samarbeide godt med de mest sentrale aktørene i det kommende planarbeidet, som denne Samarbeidsgruppa presenterer, sa han.

InterCity-prosjektets direktør, Anne Siri Haugen, diskuter med gruppen sin hva som må til for at samarbeidet til kommunene skal best mulig ivaretas videre framover i arbeidet med prosjektplanleggingen. Fra venstre: Terje Grennes fra Norkonsult, Lars Joakim Tvedt fra Stokke kommune og Fylkesmannen i Vestfold, ved leder for landbruk Olav Sandlund.

Nye prioriteringer fra departementet
Under møtet holdt også prosjektdirektør Anne Siri Haugen et innlegg der hun informerte om de nye prioriteringene til Retningslinje 2 i planfasen fra NTP 2018-2029  som kom i slutten av mai. Her legges det blant annet større vekt på samfunnsøkonomiske analyser. De viktigste konsekvensene av dette er at det blir enda viktigere å få nytten av de foreslåtte tiltakene opp, og kostandene ned.

- Det som er avgjørende for at nytteverdien blir høy, er at flere folk velger å bruke det framtidige togtilbudet. Det avhenger igjen av effektiv arealbruk, og høy aktivitet rundt knutepunktene, sa prosjektdirektøren. Hun understreket samtidig betydningen av at kommunene kan bidra til forutsigbarhet.

- Får vi til dette, kan vi stå igjen med én stasjonslokalisering for hvert knutepunkt, og én trasékorridor innen kort tid. Samtidig kan vi ikke se bort i fra føringene statsråden har gitt. De sier at vi må finne gode løsninger uten å legge oss på det helt ekstravagante, fordi en forutsetning er at hele InterCity-satsingen skal kunne gjennomføres til den kostnadsrammen som er framlagt. 

Sindre Rørby fra Sandefjord kommune, Fylkesmannen i Vestfold ved miljø- og samfunnssikkerhet Gunnar Kleven og Rita Regbo fra Tønsberg kommune i gruppe med Jernbaneverkets planleggingsleder Morten Klokkersveen (til høyre).

Etter gruppediskusjonen, konkluderte de frammøtte med at det viktigste nå er å etablere felles forståelse og bygge et felles kunnskapsgrunnlag. Det ble også etterlyst et tydelig mandat og handlingsrom for gruppen, samtidig som det er viktig å få avklart premisser og forventninger så tidlig som mulig.