Innspill om fremtiden

Onsdag 23. september var vel 40 personer samlet for å drøfte regional og lokal utvikling ved foreslåtte plasseringer av togstasjonen på strekningen Nykirke – Barkåker.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Representanter for næringsliv, offentlig administrasjon og interesseorganisasjoner drøftet potensiale for lokal og regional utvikling knyttet til fremtidig lokalisering av togstasjon på InterCity strekningen. Møtet var en oppfølging av møtet i juni hvor næringslivets interesser sto i fokus.

Bredt perspektiv
På møtet ble det drøftet mulige fremtidige hendelser og drivkrefter som vil påvirke potensialet for lokal og regional utvikling. Møtedeltagerne supplerte hverandre med kunnskap, erfaring og tanker om fremtiden. Mulige hendelser og drivkrefter ble listet opp, og etterpå ble faktorenes sannsynlighet og konsekvens vurdert.
Tilsammen ga innspillene et bredt perspektiv på hvordan fremtiden kan bli.

Knutepunktutvikling
Det er et mål for Jernbaneverket at stasjonene på InterCity skal bidra til knutepunktutvikling med boliger og arbeidsplasser. Møtedeltagerne ble bedt om å vurdere hvor stor sannsynlighet det er for etablering av boliger og næringsvirksomhet rundt de tre stasjonsalternativene. Deltagerne skulle ta hensyn til at fremtiden er usikker - og vurdere hvilke faktorer som vil være viktigst for om det skjer en knutepunktutvikling.

Viktige faktorer
Flere pekte også på ny forbindelse Horten-Moss som en viktig og sannsynlig hendelse å ta hensyn til. Andre drivkrefter som ble hyppig nevnt var klimautfordringen, behovet for en forutsigbar matproduksjon i fremtiden og den antatte befolkningsveksten rundt Oslofjorden.

Livlige diskusjoner
Deltagerne var satt sammen i grupper med ulike aktører i prosessen. Det ga livlige diskusjoner, og mange ulike perspektiver på hvordan fremtiden kan komme til å arte seg. Å få belyst de tre alternativene fra mange ulike vinkler var en av hensiktene med møtet. Møtedeltagerne sørget for at rådgiverne fikk med seg mange perspektiver hjem fra møtet.

Nyttig diskusjon
Møtedeltakerne gav tilbakemelding om at det var nyttig å diskutere med hverandre. Framtiden er usikker, og valg av løsning vil være preget av verdisyn. Flere pekte på behovet for en stasjonslokalisering som styrker Campus Bakkenteigen i konkurranse med andre campusområder, og mente at dette området gir best grunnlag for næringsutvikling. Andre var mer opptatt av å bevare dyrket mark og natur, og potensialet Skoppum vest har for en videre utvikling av Skoppum tettsted.

Aktørene må jobbe sammen
Rådgiver Gunnar Ridderström, som har ansvar for arbeidet med lokale- og regionale virkninger påpekte at knutepunktutvikling ikke kommer av seg selv.

- Den er avhengig av samarbeid mellom offentlige og private aktører. Uten et samarbeid mellom aktørene vil en attraktiv knutepunktutvikling rundt en fremtidig stasjon bli vanskelig. Selv om aktørene er uenige om valg av alternativ, er det viktig at de klarer å samarbeide når stasjonslokalisering er valgt. Hvis ikke, risikerer vi at knutepunktutviklingen ikke kommer i gang, sa Ridderström.

Videre prosess
Jernbaneverket gir sin samlede anbefaling basert på konsekvensutredningen og føringer fra Stortinget og regjeringen. Anbefalingen blir offentlig når forslaget til kommunedelplan oversendes kommunene til behandling. Dette er forventet å skje i januar/februar 2016. Interessenter og organisasjoner får anledning til å uttale seg om planforslaget når den er lagt ut på høring.