Spenning i Horten

26. november ble det avholdt informasjonsmøter om videre planprosess av InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker, og detaljering rundt de tre korridorene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dagen startet med møte med referansegruppen i Tønsberg, og senere ble det avholdt et åpent møte på Bakkenteigen, hvor også medvirkningsgruppen deltok. Det ble også arrangert åpent kontor for grunneiere og andre som kan bli direkte berørt av det nye dobbeltsporet. Rundt 15 personer møtte frem for å snakke med Jernbaneverkets fagfolk. 

Møte med referansegruppen og nye politikere ble holdt på fylkeshuset i Tønsberg på formiddagen. Foto: Hilde Lillejord

Møtene startet med en orientering av planleggingsleder Elsebeth A. Bakke om status for prosjektet, og hvordan det henger sammen med den øvrige InterCity-utbyggingen. Hun vektla at det er stram fremdrift i prosjektet, og at Jernbaneverket er avhengig av et vedtak av kommunedelplanen høsten 2016 for å holde fremdriften. Anbefalingen som Jernbaneverket skal fatte, skal tas på grunnlag av alle rapportene som er produsert frem til konsekvensutredningen.

- Det er opp til politikerne å ta beslutningene på grunnlag av våre samlede analyser og anbefaling, sa Bakke.

Anbefaling i februar 2016
Jernbaneverket har besluttet å ikke offentliggjøre utredningene stykkevis og delt, men vil legge frem hele materialet samlet. Det gjøres sammen med Jernbaneverkets anbefaling av alternativ, når materialet oversendes kommunene for behandling. Planen er at dette skal skje i februar 2016. 

Orientering fra rådgiverne
Sven Narum, assisterende oppdragsleder fra rådgivergruppen, la fram detaljene rundt de ulike korridorene, og viste nye 3D-modeller av hvert alternativ.

- Det skal legges til rette for at det kan være tre tog på stasjonen samtidig, og en mulighet for å kunne snu enkelte tog, sa Narum.

Narum orienterte også om løsningene for stasjonene, og hvordan de kan betjenes med buss. Mulige parkerings- og veiforbindelser for de ulike alternativene ble gjennomgått, men størrelsen på parkeringen vil avklares nærmere i reguleringsplanen. For alle alternativene må veinettet tilpasses for å få til gode adkomster.

- Vi har hatt dialog med Statens vegvesen, med NSB som er operatør av togstrekningen, fylkeskommunen og Vestfolds kollektivtrafikk for å se på framtidige tilbringertjenester. Slik det ser ut nå, skal Bakkenteigen kunne koples til eksisterende bussruter. De to andre alternativene må koples opp mot en shuttlebussording for å betjene stasjonen. Det er derfor en forskjell rent økonomisk i betjeningen av de ulike alternativene, sa Narum

Planleggingsleder Elsebeth A. Bakke tok seg god tid til å prate med grunneiere som kan bli berørt mellom informasjonsmøtene. Foto: Hilde Lillejord/JBV

Mellom informasjonsmøtene var det satt av en time til åpnet kontor for grunneiere og andre berørte som kunne få snakke med rådgivere og planleggingsleder om sin sak. Foto: Hilde Lillejord/JBV

Gunnar Ridderström, også fra rådgivergruppen, forklarte litt om utredningen av andre samfunnsmessige virkninger. Utredningen omfatter lokal og regional utvikling, netto ringvirkninger og fordelingsvirkninger. Han sa at hensikten nå ikke er å forsøke å forutse hvordan fremtiden vil bli, men å vurdere hvor robuste de tre alternativene er i forhold til endringer i fremtiden. Hvordan blir ringvirkningene for en ny stasjonsplassering? Hvilke drivkrefter må vi forholde oss til i fremtiden? Hvilken betydning vil økonomi og næringsetablering ha?

- Dette knutepunktet kommer til å konkurrere med andre knutepunkt i Vestfold. Det er derfor utfordrende å forutse hva som vil kunne etablere seg rundt en ny stasjon, sa han.

- Hvordan skal vi vurdere de sekundære virkningene? Skal vi legge til grunn at den dyrkede marken som kan bli nedbygget rundt stasjonen, skal tas med i beregningene for de ulike trasealternativene? spurte Ridderstrøm.

Spent forsamling
De frammøtte hadde ulike meninger om de tre alternativene. Engasjementet var stort, og mange var spente på hvilken anbefaling Jernbaneverket kommer med i februar.

- Jernbaneverket skal nå gå i gang med å vekte de resultatene som er utredet. Alle de tre alternativene har både styrker og svakheter innenfor ulike fag. Når vi kommer med en anbefaling, vil det alltid være noen som heller hadde ønsket et annet alternativ. Vi vil da etterstrebe å formidle anbefalingen på en måte som gjør at omgivelsene forstår hvorfor vi har anbefalt det. I høringsperioden er det mulighet til å komme med innspill før kommunene vil fatte en beslutning, avrundet Bakke.

På det åpne informasjonsmøte som ble holdt på ettermiddagen, møtte det opp rundt 60 stykker som er spente på Jernbaneverkets anbefaling for ny stasjon og jernbanetrasé mellom Nykirke og Barkåker. Foto: Hilde Lillejord/JBV