Best for flest

Drøye hundre personer var samlet på Bakkenteigen i et åpent informasjonsmøte om Jernbaneverkets anbefaling for strekningen Nykirke-Barkåker torsdag kveld.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planleggingsleder Elsebeth A. Bakke offentliggjorde Jernbaneverkets anbefaling for InterCity-strekningen mellom Nykirke og Barkåker 17.02. I går kveld begrunnet hun nok en gang anbefalingen i et åpent møte på Bakkenteigen. Foto: Hilde Lillejord/JBV.

Ingen store overraskelser ble presentert under torsdagens møte, men kvelden ble brukt til å orientere de frammøtte om konsekvensutredningen som er gjennomført og tydeliggjøre fordeler og ulemper med de tre alternativene. På bakgrunn av konsekvensutredningen, måloppnåelse og tekniske forhold har Jernbaneverket anbefalt alternativ 3 med stasjon på Skoppum Vest.
- Utredningene viser at det er dette alternativet som er mest skånsom for omgivelsene, gir best samfunnsøkonomi og som samlet oppfyller flest av effektmålene. I tillegg gir dette alternativet best jernbaneteknisk funksjonalitet, forklarte planleggingsleder Elsebeth A. Bakke.

Utvikling i fremtiden
Det var mange spørsmål fra salen, spesielt knyttet til hva utbyggingen vil ha å si for utviklingen av området i fremtiden. Hva skjer rundt knutepunktene, rundt stasjonsområdet og hva vil selve drivkreftene av denne utviklingen være? Hva vil politikerne og andre beslutningstakere gjøre med området i framtiden? Gunnar Ridderström fra rådgiverteamet forklarte hvilke analyser og vurderinger som er gjort for utredningen av lokal og regional utvikling, netto ringvirkninger og fordelingsvirkninger.
- Resultatene fra undersøkelsene viser at alternativet på Skoppum vest ikke har det beste potensialet for netto ringvirkninger, men har et godt potensiale for etablering av andre typer bedrifter på sikt, forklarte Ridderström før han understreket at denne utviklingen er det kommunene selv som har ansvar for, ikke Jernbaneverket. 

Drøye hundre personer var samlet på Bakkenteigen i et åpent informasjonsmøte om Jernbaneverkets anbefaling for strekningen Nykirke-Barkåker torsdag kveld. Foto: Hilde Lillejord/JBV

Det beste for Vestfoldbanen
InterCity-utbyggingen skal sørge for et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen. Å få en kort og effektiv reise vil være avgjørende for at toget blir en sterk konkurrent til bilen på reiser mellom bysentrene i Vestfold og søndre del av Telemark og Buskerud – i tillegg til reiser til og fra Oslo. Jernbaneverket må derfor se strekningen Nykirke-Barkåker i sammenheng med hele Vestfoldbanen.
- Hensynet til kort reisetid, god jernbaneteknisk funksjonalitet og lave investeringskostnader er etter Jernbaneverkets vurdering av nasjonal og regional interesse ved valg av korridor på strekningen Nykirke-Barkåker, oppsummerte Bakke.  

Reguleringsplan
Etter at kommunene har behandlet og vedtatt kommunedelplanen starter arbeidet med reguleringsplanen. Den skal gi grunnlag for grunnerverv og avklare nødvendige detaljer som adkomster og konstruksjoner. Reguleringsplanen vil også fastsette nødvendige krav til utforming og hensyn til omgivelsene. Vedtatt reguleringsplan legger grunnlaget for erverv av arealer til utbyggingen.